Actualitate

Angajari in Primaria Motca. Vezi ce functii sunt scoase la concurs

Publicat: 03 apr. 2014

Primaria Comunei Motca, judetul Iasi, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 functii publice de executie vacante. Este vorba despre Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic – Studii universitare juridice de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare juridice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, minim un an vechime în specialitatea studiilor; Consilier clasa I, grad profesional principal, Compartiment Contabilitate- Studii universitare economice de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor; Consilier clasa I, grad profesional superior, Compartiment Contabilitate- Studii universitare economice de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor si Consilier clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Agricol- Studii universitare agronomice sau administrative de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare agronomice sau administrative de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, minim un an vechime în specialitatea studiilor. Potrivit primarului, data desfasurarii concursului este c05.05.2014. Concursul consta in doua probe, una scrisa si interviu.  Termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 20 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul institutiei.

 CONDITII DE PARTICIPARE

 Poate ocupa o functie publica persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

a) are cetatenia româna si domiciliul în România;

b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savârsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; 

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

II. ACTE NECESARE înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante

    1) Formularul de înscriere prevazut în Anexa nr. 3 a Hotarârii Guvernului nr. 611/2008.

   8) Curriculum vitae.

   9) Copia certificatului de naștere.

BIBLIOGRAFIE

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

 

Ordinul 1792/2002  al ministrului finantelor publice, pentru aprobarea  Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, publicata în Monitorul Oficial nr. 37 din 23.01.2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, publicata în Monitorul Oficial nr. 624 din 31.08.2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, în Monitorul Oficial nr. 799 din 12.11.2003, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicata în Monitorul Oficial nr. 242 din 31.05.1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

O.M.F.P. nr. 2021/2013 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005;

O.M.F.P. nr. 1954/2005 – pentru  aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice.

Legea nr. 273/2006 – privind  finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

 11. Ordinul nr. 547 din 20 martie 2009 (Ordinul 547/2009) – pentru  modificarea si completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002;

12. Legea nr. 356/2013 – legea bugetului de stat pe anul 2014;

13. O.M.F.P. nr. 501/ 2013- pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale

 

*Candidatii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita în vederea sustinerii concursului inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC

 

1. Constitutia României, republicata 2003.

2. Legea nr. 188/1999 privind statul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Codul de procedura civila.

6. Codul civil.

7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici.

13. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

14. Ordonanta Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Ordonanta Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

*Candidatii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita în vederea sustinerii concursului inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 COMPARTIMENTUL AGRICOL

 1.  LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicata privind Statutul functionarilor publici

2.  LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici

3. LEGE Nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Ordonanta Guvernului nr. 28 /2008 privind Registrul Agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;

      5.  Legea privind fondul funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 -, republicata

      6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

      7. Ordonanta Guvernului  nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale.

      8. Hotarârea Guvernului nr.  661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator cu modificarile și completarile ulterioare.

 *Candidatii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita în vederea sustinerii concursului inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.loading...

Adauga un comentariu