Stiri

Biserica Ortodoxa Romana a introdus porunci pentru internauti

Publicat: 29 nov. 2011

Drept-credincio?ilor li se recomand? s? se fereasc? de p?catele lumii virtuale, precum poluarea informa?ional?, terorismul digital sub masca anonimatului ?i cyber-criminalitatea.

Biserica Ortodox? Român? preasl?ve?te avantajele interentului, îns? îi avertizeaz? pe credincio?i în leg?tur? cu ispitele virtuale care îi pândesc în mediul online, într-un comunicat de pres? publicat pe basilica.ro. Comunicatul a fost redactat în leg?tur? cu solicitarea Ministerului Comunica?iilor ?i Societ??ii Informa?ionale adresat? Patriarhiei Române pentru sprijinirea extinderii accesului la re?eaua de internet în întreaga ?ar?.”Cultura enciclopedic? a Internetului ?i posibilit??ile sporite de interactivitate în re?ea creeaz? noi oportunit??i de înv??are, de schimburi de valori (economice, culturale, sociale ?i religioase) ?i de dep??ire a decalajelor informa?ionale între diferite regiuni ale lumii. De aceea, ini?iativele de incluziune digital? fac parte implicit din programele de incluziune social?”, se men?ioneaz? în comunicatul de pres?, din care nu lipsesc îns? avertiz?rile: „Lumea virtual? a Internetului poate s? influen?eze în mod negativ rela?iile interumane, prin utilizarea f?r? responsabilitate a libert??ii de acces, poluarea informa?ional?, posibilitatea controlului ?i supravegherii persoanelor, terorismul digital sub masca anonimatului, manipulare ideologic? ?i cyber-criminalitate. De asemenea, utilizarea excesiv? a Internetului expune la pericolul înstr?in?rii, izol?rii ?i existen?ei paralele într-o lume virtual?, rupt? de realitate, cu consecin?e grave asupra comportamentului social”.

Comunicatul BOR se încheie cu câteva recomand?ri pentru credincio?ii care se aventureaz? în lumea de dincolo de monitoare: „Biserica recomand? echilibru, discern?mânt ?i luciditate în folosirea noilor tehnologii ale informa?iei ?i comunic?rii, pentru a distinge între bine ?i r?u ?i pentru a cultiva ceea ce este ziditor ?i mântuitor”.loading...

Adauga un comentariu