Stiri si curiozitati

Când și pentru ce se citește psalmul 11? Cum să te rogi pentru a scăpa de primejdii

Publicat: 23 sept. 2022
o carte de rugăciuni deschisă
Psalmul 11 este folositor pentru cei nebuni, care au și răutate și fac rău oamenilor.

Psalmul 11 este folositor celor nebuni, care au răutate multă în suflet și fac rău oamenilor. Iată cum să te rogi pentru a fi ferit de primejdii.

Psalmii sunt citiți pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii sensibili, care s-au îmbolnăvit de melancolie, din pricina purtării oamenilor nemiloși, pentru ca hoții să-și schimbe gândul și să se întoarcă fără izbândă și pocăiți, pentru oamenii pe care îi pizmuiește mult diavolul și le aduce mereu piedici în viața lor, ca să cârtească, pentru ca Dumnezeu să dea belșug semănăturilor și roadelor din pomi, atunci când vremea nu este prielnică și pentru multe alte trebuințe.

Iată cum este definită Psaltirea de către părintele Arsenie Boca: „Calea prin care l-a învățat și l-a curățit Dumnezeu pe David, regele-prooroc, ne-a lăsat-o scrisă. E Psaltirea. Toate cuvintele Psaltirii dovedesc cunoștința cea din pățanie, sau învățăturile din durere, singura cale care poate învăța ceva pe oameni. Și așa e toată Psaltirea: o mărturie strălucitoare a bunătății lui Dumnezeu, ținută în mână de David, ca o făclie, mângâind orice suflet zdrobit de pe urma păcatelor. Lumina ei atrage luarea aminte la cârmuirea lui Dumnezeu asupra vieții omenești, îndeamnă sufletul la ascultare și smerenie, cu care oricine poate birui toate protivniciile (potrivniciile) din calea mântuirii, și poate răbda toate palmele ispitelor”.

Pentru ce se citește psalmul 11?

Psalmul 11 este folositor pentru cei nebuni, care au și răutate și fac rău oamenilor. Se rostește în fiecare zi, pentru a-i ține pe credincioși departe de primejdii.

„Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor.
Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit.
Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie.
Pe cei ce au zis: „Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn?”
Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi scula, zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă.
Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori.
Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac.
Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.”

o femeie care se roagă
„Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori…”

Alți psalmi folositori credincioșilor

Pe lista celor mai puternici psalmi se află și psalmul 76, dar și psalmul 82.

Psalmul 76

Psalmul 76 se rostește atunci când nu există înțelegere între părinți și copii, pentru a-i lumina Dumnezeu, ca să asculte copiii pe părinți, iar părinții să arate dragoste.

„Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu şi a căutat spre mine.
în ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat; chiar şi noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui şi n-am slăbit; sufletul n-a vrut să se mângâie.
Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am cutremurat; gândit-am şi a slăbit duhul meu.
Ochii mei au luat-o înainte, treji; tulburatu-m-am şi n-am grăit.
Gândit-am la zilele cele de demult şi de anii cei veşnici mi-am adus aminte şi cugetam;
Noaptea în inima mea gândeam şi se frământa duhul meu zicând:
Oare, în veci mă va lepăda Domnul şi nu va mai binevoi în mine?
Oare, până în sfârşit mă va lipsi de mila Lui, din neam în neam?
Oare, va uita să Se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui îndurările Sale?
Şi am zis: Acum am început să înţeleg; aceasta este schimbarea dreptei Celui Preaînalt.
Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului şi-mi voi aduce aminte de minunile Tale, dintru început.
Şi voi cugeta la toate lucrurile Tale şi la faptele Tale mă voi gândi.
Dumnezeule, în sfinţenie este calea Ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni!
Cunoscută ai făcut între popoare puterea Ta. Izbăvit-ai cu braţul Tău poporul Tău, pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif.
Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat şi s-au tulburat adâncurile.
Glas au dat norii că săgeţile Tale trec.
Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul.
În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale nu se vor cunoaşte.
Povăţuit-ai ca pe nişte oi pe poporul Tău, cu mâna lui Moise şi a lui Aaron.”

Psalmul 82

Psalmul 82 se rostește pentru ca Dumnezeu să-i împiedice pe oamenii răi, care vor să facă ucideri.

„Dumnezeule, cine se va asemăna ţie? Să nu taci, nici să Te linişteşti, Dumnezeule!
Că iată, vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat şi cei ce Te urăsc au ridicat capul.
Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleşug şi s-au sfătuit împotriva sfinţilor Tăi.
Zis-au: „Veniţi să-i pierdem pe ei dintre neamuri şi să nu se mai pomenească numele lui Israel”.
Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut:
Locaşurile Idumeilor şi Ismaelitenii, Moabul şi Agarenii,
Gheval şi Amon şi Amalic şi cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir.
Că şi Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot.
Fă-le lor ca lui Madian şi lui Sisara şi ca lui Iavin, la râul Chişon.
Pierit-au în Endor; făcutu-s-au ca gunoiul pe pământ.
Pune pe căpeteniile lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe toate căpeteniile lor, care au zis: „Să moştenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu”.
Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în faţa vântului,
Ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munţii,
Aşa alungă-i pe ei, în viforul Tău şi în urgia Ta.
Umple feţele lor de ocară şi vor căuta faţa Ta, Doamne.
Să se ruşineze şi să se tulbure în veacul veacului şi să fie înfruntaţi şi să piară.
şi să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur eşti Cel Preaînalt peste tot pământul.”
Adauga un comentariu