National

Lista actelor normative adoptate de Guvernul Ciucă în ședința de astăzi

Publicat: 30 mart. 2022
guvernul Ciuca

Guvernul Nicolae Ciucă a adoptat, miercuri, 30 martie 2022, următoarele acte normative:

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naționale din România

Actul normativ stabilește exceptarea de la plata rovignetei și a taxei de pod din zona Fetești – Cernavodă pentru misiunile umanitare efectuate pe teritoriul României.

Exceptarea se face pe baza solicitării prealabile desfășurării acestor misiuni, transmisă de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență.

Decizia are în vedere faptul că DSU, prin structurile aflate în coordonare, organizează și participă la misiuni umanitare, atât prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă, cât și prin alte mecanisme internaționale de cooperare în domeniul protecției civile și cel umanitar.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială

Ordonanța de urgență modifică și completează prevederile Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil de dezvoltare a acestui sector, având în vedere că întreprinderile sociale oferă un răspuns adaptat unor probleme sociale complexe. Aceste întreprinderi creează locuri de muncă și oportunități de angajare pentru tinerii aflați în situații de risc, pentru femei și persoane cu dizabilități, oferindu-le instruire profesională teoretică și practică, pregătire pentru locul de muncă și mentoratul necesar pentru a intra pe piața muncii și pentru a avea o carieră pe termen lung.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6539-reforma-economie-sociala-pnrr-30032022

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022 – 2023

Hotărârea actualizează domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022 – 2023 în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Actualizarea se face în fiecare an, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, și are la bază hotărârile Senatelor universitare, rectificări ale capacității de școlarizare, încadrări în domenii ale unor programe de studii universitare din cadrul instituțiilor de învăţământ superior conform rapoartelor agențiilor de asigurare a calităţii din țară sau din străinătate.

Astfel, sunt 82 instituții de învățământ superior acreditate care organizează studii universitare de masterat, din care 53 instituții de învățământ superior de stat și 29 instituții de învățământ superior particulare acreditate.

Au fost evaluate 23 de domenii de studii universitare de master, cu 52 de programe; 12 programe au fost încadrate în domenii acreditate și au fost acreditate 3 domenii noi; 63 de programe de master au fost încadrate la categoria master profesional, iar 4 programe de master au fost încadrate la categoria master de cercetare. În lichidare au intrat 5 programe de studii din cadrul a 3 domenii de studiu.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022 – 2023

Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare a fost actualizat, prin înființarea a 3 specializări/programe de studii universitare de licență: Chimie tehnologică, în cadrul domeniului de licență Chimie, Tehnologii industriale Inteligente, în cadrul domeniului de licență Inginerie Industrială, și Științe de Laborator Aplicate, în cadrul domeniului de licență Științe Inginerești Aplicate.

Actualizarea se face în fiecare an, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, în baza evaluării și validării consiliilor ARACIS și a solicitărilor instituțiilor de învăţământ superior.

La nivel național, funcționează 93 instituții de instituții de învățământ superior, din care 53 instituții de învățământ superior de stat, care cuprind 2153 specializări/programe de studii universitare de licență. Dintre acestea, 12 specializări au obținut acreditarea, 8 sunt specializări noi, iar 21 programe din 12 universități sunt în lichidare.

34 instituții de învățământ superior particulare acreditate, care cuprind 356 de specializări, din care 2 sunt specializări noi, iar 1 specializare a obținut acreditarea; 5 programe din 3 instituții au intrat în lichidare. 6 instituții de învățământ superior particulare autorizate provizoriu.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Spitalului ,,George Emil Palade”, unitate sanitară cu paturi în subordinea Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureş

Actul normativ adoptat prevede înființarea Spitalului „George Emil Palade”, unitate sanitară cu paturi în subordinea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Obiectivul înființării Spitalului „George Emil Palade” este acela de a completa la un nivel înalt oferta de servicii medicale oferite de spitalele publice din județul Mureș. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș va pune la dispoziție infrastructura și spațiile necesare desfășurării activității spitalului pe bază de contract de comodat prin protocol de predare-preluare, încheiat între părți. Finanțarea Spitalului „George Emil Palade” se va asigura integral din fonduri proprii și va funcționa pe baza principiului autonomiei financiare.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului – clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, judeţul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, respectiv pentru îndreptarea unei erori de înregistrare, şi actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile care se transmit, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unei părţi din imobilul, teren şi construcție, situat în municipiul Oradea, str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 10, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universității din Oradea

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice

Guvernul a aprobat suma de 161,034 milioane lei în vederea finanțării a patru programe de interes naţional pentru dezvoltarea de servicii sociale integrate destinate persoanelor vârstnice.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6540-pin-dezv-serv-soc-pers-varstnice-30032022

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027 şi a Planului de acțiune pentru perioada 2022-2027

Guvernul a aprobat Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei și Planul de acțiune pentru perioada 2022-2027, având ca obiectiv reducerea numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu cel puțin 7%, până în anul 2027 față de anul 2020.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6541-reducerea-numarului-de-persoane-expuse-riscului-de-saracie

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societății Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

Actul normativ prevede reducerea ponderii dividendelor pe anul 2021 ale Societății Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A repartizate la bugetul de stat de la 90% la 50%. Este o măsură necesară pentru susținerea proiectelor de investiții ale companiei destinate modernizării și extinderii infrastructurii de transport a gazelor naturale.

Fondurile provenite la bugetul de stat din cota de 50% a dividendelor încasate de la Transgaz vor contribui la susținerea pachetului de măsuri din domeniul energiei pentru protejarea cetățenilor și economiei de creșterea prețurilor.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022- 2025 şi a Planului de acţiune aferent acesteia

Elaborarea unui nou cadru de dezvoltare strategică la nivelul sistemului judiciar se înscrie în angajamentul sistemului judiciar de a continua experiența anterioară de planificare strategică, concretizată în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 și Planul de acțiune aferent, care și-au încetat aplicabilitatea la finele anului 2020.

Elaborarea și aprobarea unei strategii de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2022 – 2025 reprezintă unul dintre indicatorii reformei ”Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia” asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (Componenta C14. Buna guvernanță, jalon 421).

Acesta include o descriere a elementelor principale pe care trebuie să le includă noua strategie, respectiv faptul că aceasta se va axa pe doi piloni:

· Politici de consolidare a independenței sistemului judiciar și a statului de drept

· Politici de consolidare a capacității instituționale în ceea ce privește resursele, procesele și gestionarea, precum și politicile privind calitatea și eficiența serviciilor în sistemul judiciar, cum ar fi: a) utilizarea eficientă a resurselor umane; b) politica de optimizare a infrastructurii instanțelor, inclusiv a infrastructurii fizice; c) transformarea digitală.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Prison Fellowship România ca fiind de utilitate publică

Prin hotărârea de guvern aprobată se recunoaște statului Fundaţiei Prison Fellowship România ca fiind de utilitate publică.

Fundația Prison Fellowship România, persoană juridică neguvernamentală cu caracter non profit, cu sediul în Cluj-Napoca, înscrisă în registrul asociațiilor şi fundațiilor, îndeplinește condițiile prevăzute în Ordonanața Guvernului nr. 26/2000 pentru a fi declarată de utilitate publică.

Prison Fellowship România este activă din anul 1993, desfășoară activități caritabile în beneficiul persoanelor private de libertate, acordă asistență morală și spirituală în timpul detenției cât și ulterior, acordă instruire culturală și ajutoare materiale în beneficiul persoanelor private de libertate aflate în detenție şi al familiilor acestora.

În perioada pandemiei COVID 19, Fundația Prison Fellowship România a sprijinit penitenciarele cu produse alimentare și de igienă personală necesare persoanelor private de libertate, iar voluntarii au oferit consiliere familiilor deținuților.

Demersurile eficiente și utile ale Fundației Prison Fellowship România, respectiv oferirea servicii sociale, contribuie la combaterea factorilor de risc care stau la baza fenomenului recidivei.

Fundația își continuă activitatea caritabilă și după eliberare, pentru a-i ajuta pe foștii deținuți la reinserția socială. Beneficiarii programelor desfășurate de Fundația Prison Fellowship România au reușit să își găsească un loc de muncă în țară și în străinătate ori s-au reîntors în familie.

Prison Fellowship România are peste 150 de voluntari implicați în programe religioase, care se desfășoară în 15 penitenciare din România, aceștia efectuând vizite săptămânale pentru a-i încuraja pe deținuți și pentru a-i sprijini spiritual.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022

Guvernul, la propunerea ministerului Energiei, a adoptat Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022.

În bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare a Ministerului Energiei s-au prevăzut peste 830 milioane lei pentru cheltuieli de administrare, privatizare și pentru procesele de selecție a firmelor de consultanță juridică ce se vor realiza prin proceduri transparente, competitive și nediscriminatorii precum și pentru alte activități specifice.

Totodată, au fost prevăzuți bani pentru participarea Ministerului Energiei la majorarea capitalului social al unor societăți la care exercită, în numele Statului, calitatea de acționar. Majorarea efectivă a capitalului social cu aport în numerar se va face numai în condițiile în care societatea prezintă un plan de redresare care să demonstreze restabilirea viabilității societății și care să cuprindă strategia și perspectivele de dezvoltare.

Procesul de privatizare derulat de Ministerul Energiei precum și administrarea în condiții de eficiență a participațiilor statului român, cu respectarea principiilor guvernanței corporative, contribuie în mod direct la diminuarea implicării statului în economie, la suplimentarea veniturilor bugetului de stat, precum și la dezvoltarea sectoarelor strategice ale economiei naționale.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

Programele Administrației Fondului pentru Mediu vor avea anul acesta un buget destinat plăților de aproximativ 2,7 miliarde de lei. Sunt continuate programele deja consacrate și vor fi lansate sesiuni de finanțare pentru programe noi, adaptate la cerințele impuse de realitatea socio-economică.

Comunicatul Ministerului Mediului: http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-aprobare-buget-afm-pentru-anul-2022/5069

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Ialomiţa aval de acumularea Pucioasa – componenta I b.h. Ialomiţa Superioară”

Actul normativ aprobă caracteristicile și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții pentru reducerea riscului la inundații favorizate de schimbările climatice în zona Ialomița Superioară, aval de acumulare Pucioasa. Valoarea investiției este de 97,604 milioane lei și este finanțată din fonduri externe nerambursabile, prin Fondul de Coeziune, și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Durata de execuție a investiției este de 19 luni.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condițiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat

Executivul a modificat condițiile specifice de ierarhizare și punctajele aferente care se utilizează pentru ierarhizarea pensionarilor militari și persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu care solicită de bilete de tratament balnear și de recuperare.

Astfel, pentru a evita apariția unor situații dezavantajoase pentru pensionarii militari, la realizarea punctajului aferent pentru ierarhizarea solicitanților de bilete de tratament și recuperare, se va lua în calcul cuantumul net al drepturilor de pensie.

Până acum, pentru realizarea punctajului se avea în vedere cuantumul brut al pensiei.

Totodată, beneficiarii care au același punctaj se ierarhizează în funcție de cuantumul net al pensiei, de la mic la mare.

De asemenea, vor beneficia de bilete de tratament și persoanele cu pensii cuprinse între 2001 lei și 2500 lei.

Această categorie nu era inclusă în prevederile HG nr. 998/2020 și cei care au pensiile în acest cuantum ar fi putut fi excluși de la acest drept din cauza realizării unui punctaj mai mic comparativ cu beneficiarii ale căror cuantumuri nete s-ar situa între 2501 și 3000 lei.

Modificarea este necesară pentru evitarea situațiilor care pot genera disfuncționalități în activitatea sistemului pensiilor militare de stat în ceea ce privește acordarea biletelor de tratament balnear și de recuperare.

Actul normativ nu implică modificări alte cheltuielilor bugetare.

Potrivit HG nr. 998/2020, în fiecare an, 5% din numărul pensionarilor aflați în plată la fiecare casă de pensii sectorială vor beneficia de bilete, respectând anumite criterii de selecție.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Peregu Mare, judeţul Arad

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa – Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor construcţii din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

27.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

Hotărârea are ca scop realizarea unei mai bune fundamentări a proiectelor de acte normative, precum și monitorizarea în mod sistematic a efectelor produse de reglementările adoptate de Executiv.

Se introduc cerințe suplimentare pentru inițiatori cu privire la descrierea impactului social, referitor la sănătate, siguranța cetățenilor, educație, cultură, drepturi și libertăți fundamentale ale omului, egalitatea de șanse și nondiscriminarea, inovarea și digitalizarea.

Actul normativ va avea un impact direct asupra administrației publice centrale și asupra bunei guvernări în ansamblu și este un jalon din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

29.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism

Aprobarea acestor norme reprezintă una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Componenta 11 – Turism și Cultură, prin care se urmărește înființarea Centrului Național de Coordonare Velo (CNCV), în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și crearea cadrului pentru operaționalizarea, la nivel național, a 3.000 km de trasee cicloturistice, având un buget dedicat de 247,5 milioane de euro.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://mdlpa.ro/subarticles/5/pnrr3000kmtraseecicloturism

III. NOTE

1. NOTĂ de informare privind vaccinurile împotriva COVID 19 achiziționate de România în perioada 2020 – 2022

Guvernul a luat act de această Notă.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii întreprinderilor care îşi focalizează producţia în mediul rural şi urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 prin Programul RURAL INVEST în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman

Memorandumul aprobat instituie o schemă de ajutor de stat pentru a facilita accesul la finanțare a întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum și a întreprinderilor din alte domenii, care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

Măsurile de sprijin vizează îmbunătățirea accesului la creditare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăți generate de pandemia de COVID-19, precum și stimularea investițiilor în mediul rural ceea ce creează premise favorabile pentru modernizarea comunităților locale și dezvoltarea mediului de afaceri în toate localitățile din România.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de:

Ø garanții de maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiţii şi/sau pentru susţinerea activităţii curente; valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, în baza unor condiţii;

Ø precum și un grant, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data acordării creditului, precum și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii, 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530,5833 milioane lei, sumele urmând a fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării, de către România, a Programului lnterreg VI-A România-Bulgaria, aprobarea semnării scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației să realizeze modificările solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană (transfrontalieră, transnațională și interregională), având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între toate regiunile UE.

Scopul Programului Interreg VI-A România-Bulgaria este acela de a consolida coeziunea și cooperarea între actorii politicii regionale de pe teritoriul programului. Investițiile direcționate vor spori cooperarea și vor îmbunătăți condițiile de bază pentru dezvoltarea durabilă și rezistentă a economiei regionale, prin promovarea conectivității și mobilității, sprijinirea turismului, protecția mediului, reducerea riscurilor de mediu, dezvoltarea capitalului uman și asistarea afacerilor locale.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării contractului de finanțare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Banca Europeană de Investiții privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din Planul național de redresare și reziliență al României (PNRR)

Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes este o subcomponentă a Planului Național de Redresare și Reziliență și are o alocare de 300 de milioane euro.

Desemnarea BEI pentru implementare a avut la bază, printre altele, faptul că BEI reprezintă instituția financiară a UE și este unul dintre cei mai mari furnizori de finanțare pentru schimbările climatice.

Guvernul marchează, astfel, îndeplinirea de către România a încă unui jalon asumat prin PNRR.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative

VI. ANALIZE

1. ANALIZA referitoare la Memorandumul privind liniile directoare privind atragerea investițiilor, ca urmare a relocării companiilor din Federația Rusă, Ucraina și Belarus, în contextul actualei situații geostrategice

Memorandumul analizat are scopul să pregătească economia românească pentru a gestiona efectele generate de agresiunea militară rusă din Ucraina. În acest sens, sunt analizate pârghii de susținere a investițiilor care ar putea ajunge în Romania, respectiv acordarea de garanții guvernamentale, mecanisme mixte în parteneriat cu sectorul privat pentru finanțare eficientă a economiei și pentru a stimula coordonarea dintre mediul privat și instituțiile de stat, asigurarea accesului la finanțări din fonduri externe nerambursabile pentru industrii cu efecte multiplicator în economie și cu valoare adăugată ridicată, precum auto, IT, electronică, construcții.
Adauga un comentariu