Stiri si curiozitati

Psalmii 22 și 102. Pentru ce este bine să îi rostești în fiecare zi?

Publicat: 04 aug. 2022
Psalmii 22 și 102. Pentru ce este bine să îi rostești în fiecare zi
Cele mai puternice rugăciuni pentru vindecare miraculoasă sunt rugăciunea către Mântuitorul Iisus Hristos și rugăciunea către Maica Domnului.

Psalmii 22 și 102, cunoscuți și sub numele de psalmii însănătoșirii, se rostesc zi de zi, pentru a avea o stare de sănătate perfectă. Iată ce alte rugăciuni să citești pentru vindecare grabnică.

Psalmii sunt foarte folositori în viața credincioșilor. Aceștia se citesc la diferite trebuințe sufletești și trupești, de pildă atunci când se plantează pomi sau viță-de-vie, ca să rodească, pentru ca Dumnezeu să vindece ochii răniți, loviți de omul rău, pentru cei nebuni, care au și răutate și fac rău oamenilor, pentru ca Dumnezeu să înmoaie inimile bogaților, pentru a face milostenie celor săraci, pentru liniște sufletească, pentru tinerii pe care vrăjmașul îi împiedică să facă familie (să se căsătorească), pentru oamenii care suferă de durere de cap din pricina multor mâhniri, pentru ca Dumnezeu să izbăvească lumea atunci când vine holera și mor oameni și nu numai.

p carte de rugăciuni și o lumânare aprinsă
Psalmii sunt foarte folositori în viața credincioșilor.

Psalmii 22 și 102, rugăciunile însănătoșirii miraculoase

Rostește acești psalmi în fiecare zi și primește ocrotirea divină. Roagă-te pentru însănătoșire grabnică și crede, din tot sufletul, că o vei primi.

Psamul 22

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.
3. Sufletul meu l-a întors, povatuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.
4. Ca de voi şi umblă în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; ca Tu cu mine eşti.
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
6. Gatit-ai masa înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, intru lungime de zile.

Psalmul 102

1. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
2. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.
3. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
4. Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu indurări;
5. Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; innoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.
6. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecata tuturor celor ce li se face strâmbătate.
7. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
8. Îndurat şi milostiv este Domnul, indelung-rabdator şi mult-milostiv.
9. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.
10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
11. Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare milă Lui, spre cei ce se tem de El.
12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, departat-a de la noi fărădelegile noastre.
13. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
14. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-si-a aminte că ţărâna suntem.
15. Omul că iarba, zilele lui că floarea câmpului; aşa va înflori.
16. Ca vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.
17. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
18. Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
19. Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.
20. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.
21. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.
22. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

o femeie care se roagă
Rostește acești psalmi în fiecare zi și primește ocrotirea divină.

Rugăciuni pentru vindecare grabnică

Cele mai puternice rugăciuni pentru vindecare miraculoasă sunt rugăciunea către Mântuitorul Iisus Hristos și rugăciunea către Maica Domnului.

Rugăciunea către Mântuitorul Iisus Hristos pentru izbăvire de boală

Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hristoase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti smerita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală!

Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre folosul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea.

Dar căzând înaintea Ta Te rog, îndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi e de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră.

Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire, ca să se învrednicească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îţi sunt păcatele!”

Amin.

Rugăciunea către Maica Domnului pentru vindecarea de boli

Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile ştiute şi neştiute de noi.

Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite.

Amin!

o carte de rugăciuni și o cruciuliță
Cele mai puternice rugăciuni pentru vindecare miraculoasă sunt rugăciunea către Mântuitorul Iisus Hristos și rugăciunea către Maica Domnului.Adauga un comentariu