News Flash:

Raport privind controlul efectuat la Prefectura judetului Iasi in perioada 29.02.2000 - 03.03.2000

29 Martie 2000
1089 Vizualizari | 0 Comentarii
In baza atributiilor Ministerului Functiei Publice stabilite prin HG nr. 77/2000, subsemnatii Daniel Manea, director Directia de Control, si Eugen Milea, expert in cadrul Directiei Generale Legislatie si Contencios, am efectuat un control de fond la Prefectura judetului Iasi. Controlul a urmarit in principal: 1. exercitarea de catre prefect a atributiilor sale stabilite prin lege, precum si a altor sarcini incredintate de guvern, in conformitate cu prevederile legale; 2. respectarea legii in cazul actelor administrative emise de prefect; 3. activitatea prefecturii, in perioada ianuarie 1999 - februarie 2000. Prefectul Vitan a platit pentru greselile lui Simirad sau ale lui Iftode I. Ordine emise de prefect In perioada supusa controlului, prefectul a emis 892 de ordine, dintre care 754 in baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicata. Verificandu-le, am constatat ca circa 259 de ordine sunt emise pentru respingerea cererilor adresate primariilor referitoare la atribuirea in proprietate a unor terenuri proprietate de stat, in baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicata. Acestea au fost emise urmare a unor propuneri de respingere facute de primarie, inaintate prefectului. Conform art. 36 alineatul 6 din Legea nr. 18/1991 republicata, atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. (2) - (5), din acelasi articol, se va realiza prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza situatiei juridice a terenurilor. Astfel, primaria, dupa primirea cererilor referitoare la atribuirea de teren in conditiile art.36 din Legea nr. 18/1991 republicata, verifica situatia juridica a terenurilor si numai daca sunt intrunite conditiile prevazute in acest articol, fac o propunere de atribuire catre prefect. Daca nu sunt indeplinite conditiile pentru atribuire, primaria nu va face propunere catre prefect si va comunica solicitantului ca terenul nu poate fi atribuit in proprietate, cu motivatia respectiva. Consideram ca formularea unei propuneri de respingere de catre primarie si emiterea unui ordin prin care prefectul respinge cererea formulata in baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 este o procedura gresita, prefectul depasindu-si competenta cu care a fost investit de lege. Astfel, au fost emise 259 de ordine, numai in perioada ianuarie 1999-februarie 2000, pe care le consideram contrare prevederilor art 36 alin. 6 din Legea nr. 18/1991 republicata, si inoportune. Chiar daca, intr-adevar, solicitantul nu avea drept sa primeasca in proprietate teren conform art. 36 din Legea nr.18/1991 republicata, nu ar fi trebuit emis un ordin de respingere pentru ca legea nu prevede acest lucru. Nu poate sta in picioare nici explicatia secretarului general si a prefectului, si anume ca aceste ordine au fost emise pentru ca solicitantul sa aiba un act pe care sa-l atace in instanta. In acest sens, Legea nr. 18/1991 republicata, la art. 54, stipuleaza ca plangerea poate fi indreptata impotriva oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, in conditiile prevazute in cap. III din lege, iar Constitutia Romaniei si Legea nr. 69/1991 republicata au stabilit ca primarul si consiliul local sunt autoritati administrative. Aceasta procedura gresita, adaugata la lege, a generat multe procese, deoarece aceste ordine au fost atacate in instanta. Astfel, in locul primarului care trebuia sa fie chemat in judecata pentru a face o propunere de atribuire pentru terenul solicitat, este chemat in judecata prefectul, care trebuie sa sustina ordinul de respingere emis in baza unei propuneri de respingere din partea primariei. De aceea, activitatea principala a Directiei Controlul Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ este sustinerea in instanta a dosarelor aflate pe rol, iar controlul legalitatii actelor administrative, care este atributia principala a prefectului, se realizeaza practic de catre o singura persoana. De asemenea, la art. 2 din majoritatea acestor ordine emise de prefect, contrasemnate de secretarul general, se stipuleaza ca numai comisia locala municipala pentru aplicarea legii fondului funciar va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Trebuie remarcat ca Legea nr. 18/1991 republicata face o distinctie foarte clara intre atributiile, organizarea si functionarea comisiilor locale si judetene de fond funciar cu privire la stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si atributiile primariei si ale prefectului cu privire la procedura speciala prevazuta in capitolul III art. 36 din lege pentru anumite categorii de terenuri. Simirad dicteaza prefectului de Iasi Se pare ca la nivelul prefecturii nu se face aceasta distinctie, deoarece comisia municipala de fond funciar nu are atributii cu privire la aceste terenuri prevazute la art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicata si nu are cum sa duca la indeplinire prevederile unui ordin de atribuire sau respingere a atribuirii unui asemenea teren. De asemenea, s-a mai constatat ca propunerile primarului municipiului Iasi, cu privire la atribuirea sau respingerea atribuirii acestor terenuri, vin sub forma de proiect de ordin, ca act administrativ emis de prefect. Conform HG 383/1997 aparatul propriu al prefectului are printre atributii intocmirea proiectelor de ordin ale prefectului. De asemenea, secretarul general al prefecturii are printre atributiile principale participarea la intocmirea proiectelor de ordin ale prefectului. Cateva exemple •Prin Ordinul prefectului 34/13.01.1999 se respinge cererea de atribuire conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicata cu toate ca primaria a facut propunere de atribuire, pe motiv ca terenul nu a facut obiectul vanzarii din Contractul nr. 2630/1997. Consideram ca ordinul trebuia emis pentru atribuirea in proprietate a terenului respectiv deoarece se incadra in prevederile art. 36 alin. 2 Legea nr. 18/1991 republicata, fiind solicitat de actualul proprietar al locuintei, iar daca ar fi facut obiectul contractului de vanzare-cumparare din 1997 nu ar mai fi fost nevoie de ordin. •Prin Ordinul prefectului nr. 40/13.02.1999 se respinge cererea solicitantului pe motiv ca terenul este domeniu public conform art. 5 din Legea nr. 18/1991 republicata. Desi la dosar exista referatul si adresa inregistrata la nr. 7132/01.06.1998 prin care prefectul restituie propunerea de respingere a primariei deoarece inspectorii prefecturii au constatat ca terenul solicitat este ocupat de o "parcare betonata" care nu era o lucrare de investitie aprobata potrivit legii, s-a emis acest ordin de respingere. •Prin Ordinul prefectului nr. 655/24.11.1999 s-a atribuit in proprietate Comunitatii Evreilor o suprafata de 571,87 mp teren conform art. 36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991 republicata. Aceasta atribuire s-a facut la propunerea primarului municipiului Iasi, dar consideram ca gresit s-a atribuit terenul in proprietate, pentru ca legea fondului funciar a stabilit aceasta procedura numai pentru persoane fizice. Procedura de retrogradare a bunurilor imobiliare care au apartinut Comunitatilor Evreiesti din Romania a fost reglementata prin Legea nr. 140/1997, cu modificarile ulterioare. •De asemenea, prin Ordinul prefectului nr. 678/21.12.1999 se modifica la propunerea primariei, ordinul 655/24.11.1999 in sensul ca se atribuie in proprietate terenul respectiv "Fundatiei Caritatea", ca urmare a aparitiei OUG 111/27.08.1998. Consideram ca ambele ordine incalca prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicata. •Prin Ordinele prefectului nr. 202-210/1994 s-au sanctionat un numar de 9 secretari de unitati administrativ teritoriale cu avertisment sau cu reducerea salariului cu 5% pe o perioada de trei luni. Aceste ordine au fost emise in baza referatului nr. 6153/24.05.1999 care contine rezolutia secretarului general de prefectura cu propunerea de sanctionare, aprobata de prefect. Aceasta rezolutie si ordinele prefectului sunt contrare prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 69/1991 republicata care stipuleaza ca sanctionarea disciplinara a secretarului se face de catre prefect, la propunerea primarului sau a consiliului local, in conditiile legii. La Iasi, un singur om verifica legalitatea actelor legislative... II. Controlul cu privire la legalitatea actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice locale Controlul legalitatii actelor administrative ale autoritatilor publice locale si judetene este una din atributiile principale ale prefectului. Controlul se exercita la sediul prefecturii, cu ocazia comunicarii actelor administrative de catre autoritatile administratiei publice locale si judetene, si in teritoriu, la sediul acestor autoritati, cand se verifica si indeplinirea atributiilor de catre secretarii judetului, oraselor, comunelor, stabilite prin lege. Aceste atributii revin Directiei Controlul Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ, conform Regulamentului de Organizare si Functionare adoptat in baza HG 383/1997. Secretarul general conduce operativ aparatul propriu al prefecturii conform art. 4 alin. 1 din HG 383/1997 si are ca atributii principale in fisa postului: - verificarea activitatii desfasurate de Directia Controlul Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ; - coordonarea realizarii procedurii prealabile cu privire la actele socotite ilegale de catre directia de specialitate; - urmarirea modului de indeplinire de catre secretarii unitatilor administrativ teritoriale a atributiilor stabilite prin lege. La Prefectura judetului Iasi, atributii cu privire la exercitarea controlului de legalitate au, conform fisei postului, doar directorul directiei si seful de serviciu. Practic, controlul de legalitate se realizeaza de o singura persoana, seful de serviciu, deoarece ceilalti sase consilieri juridici se ocupa de dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, asa cum am aratat la pct. I. Este practic imposibil ca o singura persoana sa controleze actele administrative de la 89 de unitati administrative teritoriale ale judetului si sa asigure respectarea legii de catre consiliile locale si primari. Ce minuni mai face consiliul local.... S-au verificat prin sondaj unele acte administrative, dupa cum urmeaza: •HCL Iasi nr. 208/27.09.1999 privind aprobarea schimbului de terenuri din Iasi, Sos. Arena nr. 3-5, in suprafata de 481 mp, proprietatea domnului Schreiner Mihail Dimitrie, cu terenul in suprafata de 812 mp, situat in str. Trecatoarea Bucovinescu, aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi. In cazul acestei hotarari a fost intocmit un referat, cu ocazia efectuarii controlului de legalitate, de catre domnul V. Murgoci, sef serviciu, in baza caruia s-a emis adresa nr. 11.035/13.10.1999 prin care se solicita Consiliului Local Iasi modificarea sau revocarea hotararii, aratandu-se si motivele pentru care a fost considerata ilegala. Urmare acestei adrese, in sedinta din data de 01.11.1999, Consiliul Local Iasi adopta hotararea nr. 240/01.11.1999 privind modificarea HCL nr. 208/27.09.1999, care de fapt revoca doar prevederile de la art. 7 prin care se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al municipiului Iasi a suprafetei de 812 mp situata in str. Trecatoarea Bucovinescu. Hotararea nr. 240/01.11.1999 reglementeaza la art. 2 si schimbul de terenuri mentionat mai sus cu diferenta ca de data aceasta consiliul local declara proprietate privata suprafata de teren care inca din titlul hotararii spune ca se afla in administrarea consiliului local, iar in dispozitiv o prezinta ca fiind proprietate publica urmand sa-si schimbe regimul juridic, si anume devenind proprietate privata. Toate acestea conduc la ideea ca terenul in cauza nu avea un regim juridic clar stabilit, neputandu-se face dovada proprietatii, dar totusi a fost instrainat prin schimbul efectuat cu o persoana fizica. De mentionat ca, asa cum reiese si din expunerea de motive care a stat la baza emiterii hotararii precum si din raportul de expertiza tehnica pentru evaluare, terenul care urma sa fie preluat in schimb, situat in str. Arena 3-5, proprietatea domnului Schreiner Mihail Dimitrie, era ocupat de constructii provizorii. Fata de cele de mai sus consideram ca ambele hotarari, respectiv HCL nr. 208/27.09.1999 si HCL nr. 240/01.11.1999 au fost adoptate cu incalcarea dispozitiilor legale si trebuiau atacate de catre prefect la instanta de contencios administrativ potrivit art. 111 din Legea nr. 69/1991, republicata. •Amintim aici si HCL nr. 205/27.09.1999 privind aprobarea schimbului de terenuri din Iasi, str. Stejar nr. 75B, in suprafata de 260 mp - proprietatea domnului Bitere Eugen Valentin si terenul in suprafata de 240 mp, situat in Iasi, str. Stejar, aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si HCL nr. 239/01.11.1999 privind modificarea HCL nr. 205/27.09.1999, care sunt similare cu cele prezentate mai sus. HCL 154/28.09.1998 privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Iasi si SC IULIUS SRL in vederea construirii unui ansamblu arhitectural situat in Iasi, str. A. Panu intersectie cu Elena Doamna. Consideram aceasta hotarare ca fiind ilegala deoarece terenul care constituie aportul consiliului local la asocierea cu SC IULIUS SRL nu are un regim juridic clar stabilit, evitandu-se sa se precizeze daca este proprietate publica sau privata, lucru confirmat ulterior si de prefectul judetului Iasi in adresa nr. 1532/8.02.1999. Precizam ca adresa de revocare a fost inaintata Consiliului Local Iasi, dupa expirarea termenului prevazut la art. 111 din Legea nr. 69/1991 republicata, ceea ce inseamna ca pana la aparitia HCL nr. 176/9.08.1999 privind revocarea HCL 154/28.09.1998, aceasta din urma a produs efecte juridice. HCL Iasi nr. 193/9.08.1999 si HCJ Iasi nr. 7/28.01.1999 au fost considerate ilegale de catre prefect, asa cum reiese din adresele nr. 9387/26.08.1999 si respectiv nr. 1377/12.02.1999 prin care se solicita modificarea sau, dupa caz, revocarea acestora. Urmare acestui demers, autoritatile administratiei publice locale nu au raspuns la solicitarea facuta de prefect, iar procedura nu a avut ca finalitate introducerea actiunii la instanta de contencios administrativ. Nereguli si la Pascani O alta situatie o reprezinta HCL Pascani nr. 31 si 32 din 31.05.1999, considerate ilegale de catre prefect prin adresa nr. 6997/154.06.1999. Urmare raspunsului Consiliului Local Pascani, care dupa parerea noastra nu poate justifica legalitatea hotararilor mentionate mai sus, nu s-a mai inaintat actiune de atacare la instanta de contencios administrativ, din dispozitia secretarului general al Prefecturii Iasi. Secretarul general al Prefecturii Iasi - prins cu mata-n sac Consideram ca activitatea de control a legalitatii actelor administrative, adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale, se desfasoara necorespunzator, datorita si unei slabe coordonari a Directiei de specialitate in cadrul careia nu exista o repartizare optima a atributiei de control de legalitate. Mentionam ca aceasta activitate este indeplinita de o singura persoana, iar directorul Directiei controlului legalitatii actelor si contencios administrativ "gireaza" acest control printr-un simplu semn aplicat in partea de jos a paginii. Prin adresa nr. 19a/1805/26.02.1999, DAPL a comunicat tuturor prefecturilor concluziile controalelor de fond efectuate in anul 1998 pentru luarea masurilor ce se impuneau in vederea imbunatatirii activitatii acestora. Una dintre masurile aprobate de domnul Vlad Rosca, secretar de stat, seful DAPL, era intensificarea controalelor cu privire la activitatea secretarilor si legalitate, astfel incat intr-un an sa se reuseasca acoperirea tuturor unitatilor administrativ teritoriale din judet. Aceasta adresa a fost inregistrata la prefectura sub nr. 2460/03.03.1999 si are rezolutia prefectului prin care insarcineaza secretarul general sa ia masuri pentru verificarea secretarilor. S-a intocmit o tematica de control de catre Directia Controlul Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ, inregistrata la nr. 2876/11.03.1999, cu care a fost de acord secretarul general si a fost aprobata de prefect. Initial, directorul directiei a afirmat ca a fost intocmit si un grafic cu deplasari dar pana la urma "nu s-a mai gasit". Am solicitat note de constatare sau procese verbale incheiate cu ocazia controalelor efectuate in teritoriu dar nu s-au putut prezenta. In nota de relatii solicitata, directorul DCLACA si seful serviciului Controlul legalitatii actelor precizeaza ca, "desi personalul din cadrul Directiei Controlul Legalitatii Actelor si Serviciului Controlul Legalitatii Actelor nu au atributiuni, prin fisa postului, de a verifica activitatea secretarilor din comuna", totusi au efectuat unele controale la ordinul prefectului. Dovada o pot face cu ordinul de deplasare si ordine ale prefectului, fara sa poata prezenta un act de control prin care sa se arate ce s-a constatat si ce masuri trebuie luate. Daca personalul Directiei Controlul Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ nu are atributii privind controlul activitatii secretarilor, inseamna ca fisele postului au fost intocmite fara respectarea ROF si HG 383/1997. De asemenea, consideram ca secretarul general al prefecturii nu si-a indeplinit atributiile din fisa postului, enumerate mai sus, cu privire la aceasta problema. Situatia nu s-a imbunatatit nici dupa solicitarea adresata prefectului de catre DAPL prin adresa nr. 19a/1805/26.02.1999. Unele nereguli cu privire la exercitarea controlului de legalitate a actelor administrative au fost constatate si la controlul efectuat de catre DAPL la prefectura in luna iulie 1999. De la "Livorutie", la pamant III. Hotarari ale Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 Prin Hotararile nr. 112/1999, 195/1999, 196/1999, Comisia judeteana de aplicare a Legii nr. 18/1991 a constituit dreptul de proprietate asupra a cate unui hectar de teren, la propunerea Comisiei locale Birnova, pentru trei persoane ce au prezentat "Certificate de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989", in temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 18/1991 republicata si art. 10 din Legea nr. 42/1990 republicata. Consideram aceste hotarari ilegale deoarece cele trei persoane nu aveau "Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989" prevazut la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 42/1990 republicata, care se confera de presedintele Romaniei, conform art. 5 alin. 1 din aceeasi lege. Aceste hotarari au fost contrasemnate de legalitate de secretarul general al prefecturii, care este si secretarul Comisiei judetene de aplicare a Legii nr. 18/1991. De asemenea, s-a constatat ca si in cazul propunerilor pentru emiterea ordinelor prefectului date conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicata, propunerile Comisiei locale Iasi vin sub forma de proiect de hotarare. Procesele verbale in care se consemneaza lucrarile si hotararile adoptate de comisia judeteana nu sunt semnate de nimeni, contrar prevederilor art. 10 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18/1991, aprobat prin HG 131/1991 republicata, care prevede ca toti participantii trebuie sa semneze procesul verbal. Conform fisei postului, secretarul general de prefectura, in calitate de secretar al Comisiei judetene de aplicare a Legii nr.18/1991, participa la realizarea lucrarilor de secretariat ale comisiei dar se pare ca procesele verbale de sedinta nu sunt foarte importante si nu intra in atentia secretarului Comisiei judetene. Vinovatul inca ramane cocotat pe functie Concluzii: Secretarul general de prefectura nu si-a indeplinit o parte din atributiile principale si a contrasemnat de legalitate multe ordine ale prefectului si hotarari ale Comisiei judetene de aplicare a Legii nr. 18/1991, pe care le consideram contrare prevederilor legale. Masuri: 1. propunem eliberarea din functie a secretarului general de prefectura, la initiativa prefectului, in conditiile legii; 2. Prefectul va dispune masuri pentru a asigura indeplinirea corespunzatoare a atributiilor sale, in conformitate cu prevederile legale. Intocmit: Daniel Manea, Eugen Milea
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1378 (s) | 22 queries | Mysql time :0.015665 (s)