Stiri si curiozitati

Rugăciune de mulțumire după Împărtășanie: Ce este bine să rostești după ce te-ai împărtășit

Publicat: 11 oct. 2021
Rugăciune de mulțumire după Împărtășanie Ce este bine să rostești după ce te-ai împărtășit
Mulțumește Domnului că te-ai împărtășit, rostind cele mai puternice rugăciuni.

Dacă te-ai împărtășit cu sângele și trupul Domnului, nu ezita și citește o rugăciune de mulțumire după Împărtășanie. Vei vedea că binecuvântarea va fi deplină.

Sfânta Împărtășanie este taina ce reprezintă centrul vieții noastre duhovnicești. Fără aceasta, nu putem avea viața în Hristos și, prin urmare, nu ne putem mântui. Fiindcă așa ne învață Mântuitorul: „De nu veți mânca Trupul Fiului Omului și de veți bea Sângele lui, nu veți avea viața întru voi” ( Ioan 6, 51-53). Astfel că, după Sfânta Spovedanie, Sfânta Împărtășanie este esențială în viața fiecărui creștin.

Înainte de Împărtășanie, nu uita să citești cele 12 rugăciuni înainte de Împărtășanie.

Rugăciune de mulțumire după Sfânta Împărtășanie

Mulțumește Domnului că te-ai împărtășit, rostind cele mai puternice rugăciuni. Printre acestea, se regăsesc: rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare, rugăciunea Sfântului Chiril al Alexandriei, rugăciunea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și rugăciunea Sfântului Simeon.

Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare

Mulţumesc Ţie, Doamne Dumnezeul meu, că nu m-ai lepădat pe mine păcătosul, ci părtaş a fi Sfintelor Tale Taine m-ai învrednicit. Mulţumesc Ţie ca pe mine, nevrednicul, a mă împărtăşi cu preacuratele Tale Daruri m-ai învrednicit.

Ci, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit şi ai înviat şi ai dăruit noua aceste înfricoşătoare şi de viaţa făcătoare Taine, spre binefacerea şi sfinţirea sufletelor şi a trupurilor noastre, da să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre izgonirea a tot potrivnicului, spre luminarea ochilor inimii mele, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre credinţa neînfruntata, spre dragoste nefăţarnica, spre desăvârşirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre dobândirea împărăţiei Tale.

Că întru sfinţenia Ta cu acestea fiind păzit, să pomenesc harul Tău pururea şi să nu mai viez mie, ci Ţie, Stăpânului şi Binefăcătorului nostru. Şi aşa, ieşind dintru această viaţă întru nădejdea vieţii celei veşnice, să ajung la odihna cea de-a pururea, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă şi dulceaţă cea fără de sfârşit a celor ce văd frumuseţea cea nespusă a feţei Tale. Ca Tu eşti dorirea cea adevărată şi veselia cea nespusă a celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.

Rugăciunea a doua a Sfântului Vasile cel Mare

Stăpâne, Hristoase Dumnezeule, Împăratul veacurilor şi Făcătorul tuturor, mulţumesc Ţie pentru toate bunătăţile câte mi-ai dat mie şi pentru împărtăşirea cu preacuratele şi de viaţa făcătoarele Tale Taine.

Deci, mă rog Ţie, Bunule şi Iubitorule de oameni, păzeşte-mă sub acoperământul Tău şi sub umbra aripilor Tale, şi-mi dăruieşte până la suflarea cea mai de pe urmă cu cuget curat şi cu vrednicie să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.

Ca Tu eşti Pâinea vieţii, Izvorul sfinţirii, Dătătorul bunătăţilor şi Ţie slava înălţăm, împreuna şi Părintelui şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a treia, a Sfântului Simeon Metafrastul

Cel ce de bunăvoie mi-ai dat mie spre hrană Trupul Tău, foc fiind, care arde pe cei nevrednici, să nu mă arzi pe mine, Făcătorul meu, ci mai vârtos intra în alcătuirea mădularelor mele şi întru toate încheieturile, în rărunchi şi în inima şi arde spinii tuturor păcatelor mele; curateste-mi sufletul; sfinteste-mi gândurile şi oasele; numărul deplin al celor cinci simţuri îl luminează; peste tot mă pătrunde cu frica Ta; pururea mă acoperă şi mă apăra şi mă păzeşte de tot lucrul şi cuvântul pierzător de suflet; curateste-mă, spală-mă şi mă îndreptează; înţelepţeşte-mă şi mă luminează; arată-mă locaş numai al Duhului Tău şi să nu mai fiu sălaş păcatului, ci Ţie casa, prin primirea Împărtăşaniei.

Ca de foc să fugă de mine tot lucrul rău, toată patimă. Rugători aduc pentru mine pe toţi sfinţii, pe mai-marii cetelor celor fără de trup, pe Înaintemergătorul Tău, pe înţelepţii Apostoli şi cu aceştia şi pe Preacinstita şi Preacurată Maica Ta, ale căror rugăciuni primeşte-le, Milostive Hristoase al meu, şi pe mine, slujitorul Tău, fiu al luminii mă fă; ca Tu însuti eşti, Bunule, sfinţirea şi luminarea sufletelor noastre şi Ţie, după cuviinţă, ca unui Dumnezeu şi Stăpân, toţi slava Îţi înălţam în toate zilele. Amin.

Rugăciunea Sfântului Chiril al Alexandriei

Trupul Tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viaţa de veci, şi Sângele Tău cel scump, spre iertarea păcatelor. Şi să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate şi spre veselie. Şi la înfricoşătoarea şi a doua venire a Ta, învredniceşte-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.

Rugăciunea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfânta Stăpâna, Născătoare de Dumnezeu, care eşti lumina întunecatului meu suflet, nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea şi bucuria mea, mulţumesc ţie, că m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul, să fiu părtaş preacuratului Trup şi scumpului Sânge al Fiului tău. Ci tu, care ai născut Lumina cea adevărată, luminează-mi ochii cei înţelegători ai inimii. Ceea ce ai născut izvorul nemuririi, înviaza-mă pe mine, cel omorât de păcat.

Ceea ce eşti Maica iubitoare de milostivire a Dumnezeului celui milostiv, miluieşte-mă şi da umilinţa şi zdrobire inimii mele şi smerenie gândurilor mele şi ridicare din robia cugetelor mele. Şi mă învredniceşte până la sfârşitul vieţii fără de osânda să primesc sfinţirea Preacuratelor Taine, spre tămăduirea sufletului şi a trupului. Şi-mi dă, Stăpâna, lacrimi de pocăinţă şi de mărturisire, ca să te laud şi să te măresc pe tine în toate zilele vieţii mele, ca binecuvântata şi preamărita eşti în veci. Amin.

Rugăciunea Sfântului Simeon

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, în pace, după cuvântul Tău, căci văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumina spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău Israel.Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieste-ne pe noi (de trei ori)
Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfânta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. Doamne miluieşte. Doamne miluieşte.

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecilor. Amin.

Tatăl nostru care eşti în Ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţa dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Preotul: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Rugăciunea Domnească

Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi. Amin.
Troparul Sfântului Ioan Gură de Aur – glasul 8

Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat, înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Ci cu cuvintele Tale învăţându-ne, Părinte Ioane Gura de Aur, roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.
Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecilor. Amin.

Condacul – glas 5

Din cer ai primit dumnezeiescul har şi cu buzele tale pe toţi îi înveţi să se închine unui Dumnezeu în Treime, Ioane Gura de Aur, preafericite cuvioase; după vrednicie te lăudăm deci pe tine, că eşti învăţător, ca cel ce arăţi cele dumnezeieşti.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Condacul pentru Născătoarea de Dumnezeu

Ceea ce eşti creştinilor ocrotitoare neînfruntata şi mijlocitoare stăruitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţa strigam către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre mijlocire, apărând pururea Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce cinstesc pe tine.

Doamne miluieşte… (de 12 ori)

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai marita fără de ase manare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecilor. Amin.
Adauga un comentariu