Magazin

Sfaturi de la RealKom Imobiliare – acte necesare vânzare apartament

Publicat: 11 oct. 2021

Din 2004, Realkom Imobiliare (www.realkom.ro) este alături de tine și îți oferă suport specializat când vine vorba de vânzari sau închirieri de apartamente în București, iar în articolul de astăzi îți vorbește despre acte necesare vânzare apartament sau casă.

Hai să descoperim împreună ce reprezintă contractul de vânzare a unui imobil!

Contractul de vânzare reprezintă contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului unui bun, un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept, în schimbul unui preț (stabilit în bani) pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.[1]

În ceea ce privește vânzarea unui bun, aceasta este reglementată în Noul Cod Civil român la articolele 1650-1762 și reprezintă contractul prin care o terță persoană transmite unei alte terțe proprietatea unui teren, apartament, casă etc., în schimbul unui preț.

Antecontractul – acte necesare vânzare apartament

În practică, de cele mai multe ori anterior semnării unui contract de vânzare-cumpărare are loc un acord între părţi,  promisiunea bilaterală de vânzare (antecontractul de vânzare ), contractul prin care ambele părți își asumă obligații reciproce, respectiv de a vinde și de a cumpăra, în viitor un anumit bun, la un preț determinat. [2] Acesta trebuie să cuprindă obligatoriu: obiectul vânzării, preţul bunului, termenul până la care se va încheia tranzacţia, precum şi alte clauze considerate de părţi a fi esențiale contractului pe care îl vor încheia în viitor.

De asemenea, în antecontract se vor menționa obligatoriu: avansul acordat cu titlul de arvună, precum și diferența de bani (inclusiv modalitatea de plată) care se va face în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Acte necesare vânzare apartament:

 1. Actele de identitate ale părților, cu următoarele particularități: dacă una dintre părți este cetățean străin se va menționa obligatoriu numărul său de identificare fiscală (NIF), care se obține de la organul fiscal competent; dacă una dintre părți este reprezentată prin mandatar, atunci aceasta va prezanta pe lângă actul de identitate și procura, în original;
 2. Certificatul de căsătorie și convenție matrimonială, în cazul în care a fost încheiată;
 3. Actele de proprietate asupra imobilului tranzacționat care pot fi, după caz:
 • contract vânzare-cumpărare,
 • Sentință/Decizie civilă definitivă și irevocabilă,
 • Titlu de proprietate,
 • Certificat de moștenitor,
 • contract de donație,
 • Autorizație de construire,
 • Proces-verbal de predare-primire,
 • contract de împrumut,
 • dovada achitării integrale a prețului etc.
 1. Certificatul de atestare fiscală (eliberat de Administrația Financiară competentă, respectiv Administrația Financiară la care proprietarul plătește impozitul anual) necesar stabilirii faptului că toate taxele în legătură cu bunul imobil sunt achitate la zi de către proprietar. În situația înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporțional cu cota sa parte de proprietate a acestuia.

Atenție! Certificatul de atestare fiscală este valabil 30 zile de la data emiterii pentru persoanele fizice.

 1. Extrasul de Carte Funciară se obține prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este de aproximativ 50 de lei, în regim normal – se eliberează în două zile (termen de recomandare);
 2. Documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu);
 3. Certificatul de performanță energetică aproximativ;
 4. Ultima factură de energie electrică și dovada achitării acesteia;
 5. Adeverința eliberată de Asociația de proprietari sau locatari din care să reiasă că toate cheltuielile aferente întreținerii și folosinței acestuia sunt achitate la zi de către proprietar/proprietari, respectiv: întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc. Adeverința nu este necesară în cazul în care cumpărătorul consimte să preia eventualele debite existente.

Acte necesare vânzare apartament cu regim juridic de monument istoric

Adresă emisă de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național – Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național al Municipiului București din care să reiasă că aceasta și-a dat acordul la înstrăinarea imobilelor și că  Statul Român, prin Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național al Municipiului București și Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură, Învățământ, Turism-Serviciul de Cultură nu își exercită dreptul de preemțiune la vânzarea imobilului;

Acte necesare cumpărare mobil prin credit bancar/credit prin programul “Prima Casa”
 • contractul de credit
 • contractul de garantare.
Acte necesare cumpărare mobil prin prin transfer bancar
 • contul și banca vânzătorului;
Pentru persoane juridice se mai adaugă urmatoarele acte necesare vanzare apartament:
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comerțului (pentru societăți comerciale). În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea/cumpărarea bunului respectiv și prețul de vânzare/cumpărare a bunului imobil;
 • împuternicire / Hotărâre A.G.A. pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului.

Acesta este un articol oferit de Realkom Imobiliare cu sfaturi și informații utile când vine vorba de acte necesare vânzare apartament. Pentru mai multe informații și consultanță specializată, apelează la agenții noștri imobiliari (Cristi Stanciu: 0723.620.112) și intră pe site-ul nostru, www.realkom.ro.

[1] Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae „Fișe de drept civil”, Editura Hmangiu, 2019, p.633

[2] Idem, p.643

Adauga un comentariu