National

Calendar ortodox 4 iulie. Ce sfânt este sărbătorit

Publicat: 03 iul. 2020

În această zi este prăznuit Sfântul Andrei Criteanul, autorul Canonului de pocăinţă, care se citeşte în Postul Mare. Rugăciunea înălţată către Sfântul Andrei Criteanul îi ajută pe cei care cred cu tărie în el să dobândească iertare de la Dumnezeu şi să scape de necazuri.

Sărbători religioase 4 iulie 2020

Ortodoxe: Sfântul Andrei Criteanul

Greco-catolice: Sfântul arhiepiscop Andrei Cretanul

Romano-catolice: Sfânta Elisabeta a Portugaliei; Sfântul Piergiorgio Frassati; Sfânta Călugăriţă Maria Crocifissa Curcio

Sfântul Andrei Criteanul, creatorul Canonului de pocăinţă

Sfântul Andrei Criteanul s-a născut în Damasc, în jurul anului 660, şi nu a putut vorbi până la vârstă de 7 ani, scrie crestinortodox.ro. Într-o duminică, imediat ce a primit Sfânta Împărtășanie, a început să vorbească. La vârstă de 15 ani, pleacă la Ierusalim unde se călugăreşte Biserica SFântului Mormânt.

În 685, Teodor, Patriarhul Ierusalimului, îl trimite la Constantinopol pentru a confirmă acceptarea din partea Patriarhiei, a decretelor celui de-al Șaselea Sinod Ecumenic, împotriva monotelismului. În timpul în care a stat în capitala Imperiului, Sfântul Andrei a fost hirotonit diacon, și a slujit pe lângă un orfelinat și un azil de bătrâni.

În jurul anului 700 a fost numit Arhiepiscop de Gortyna, dioceză a Mitropoliei Cretei. Moare în insula Lebos, în jurul anului 740.

Sfântul Andrei Criteanul este unul dintre cei mai de seamă și mai prolifici creatori de canoane și imnuri. El a compus Canonul cel Mare (Canonul de pocăință) din Triod, canon format din 250 de tropare. Canonul Sfântului Andrei Criteanul se citește de două ori în Postul Mare, astfel: unele părți, la Pavecerniță Mare din primele patru zile ale Postului, și în întregime în a cincea săptămână, în cadrul slujbei Utreniei.

Este vorba despre un lung imn liturgic (peste 250 stihiri), alcătuit din 9 cântări bogate, compuse, la rândul lor, din stihiri scurte de pocăință, ritmate de invocația: ‘Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!’, cerere care amintește de rugăciunea vameșului din prima duminică a perioadei Triodului.

Canonul liturgic are nouă cântări lungi, formate din multe stihiri scurte, iar acestea nouă intercalau la început cele nouă cântări biblice folosite în viața liturgică răsăriteană: Cântarea lui Moise (Ieșirea 15; 1-19); Noua cântare a lui Moise (Deuteronom 32,1-43); Rugăciunea Anei, mama lui Samuel (1 Regi 2, 1-10); Rugăciunea profetului Avacum (Habacuc) (Avacum 3,2-19); Rugăciunea lui Isaia (Isaia 26, 9-20); Rugăciunea lui Iona (Iona 2, 3-10); Rugăciunea celor Trei tineri; Cântarea celor Trei tineri; Cântarea Născătoarei de Dumnezeu (Luca 1, 46-55) și rugăciunea lui Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul (Luca 1, 68-79).

Tot Sfântului Andrei îi sunt atribuite Canonul de pocăință către Domnului Iisus Hristos și Canonul rânduielii la ieșirea sufletului.

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Andrei Criteanul

Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Andrei Criteanul, glasul al 4-lea:

Pustniceşte mai înainte pedepsindu-te în munte, taberele vrăjmaşilor cele netrupeşti le-ai pierdut cu arma Crucii, întru tot fericite; şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte te-ai îmbrăcat, ucigând pe Copronim cu sabia credinţei. Pentru amândouă acestea te-ai încununat de la Dumnezeu, Preacuvioase Părinte Andrei, pururea lăudate.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut…

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Robindu-ţi bărbăteşte patimile trupului, părinte, sub cuget, ca unul ce eşti numit cu numele bărbăţiei, ai biruit cruzimea tiranilor şi ai pătimit după Lege. Pentru aceasta, adunându-ne cu credinţă, toţicu un glas pe tine te fericim.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfierbântându-te ca un jăratec înţelegător, cu înfierbântarea Dumnezeiescului Duh, ai topit îngheţul patimilor şi cu pâraiele sângiurilor ai stins focul cel străin al necredinţei, Sfinte Mare Andrei, Mărturisitorule, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Legându-te cu dragostea lui Hristos, părinte, din tinereţe cu bucurie luându-ţi Crucea, I-ai urmat Lui, lepădându-te de sine-ţi prin pustnicie, prin mărturisire şi prin desăvârşită luptă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiindu-mi îngreunat sufletul totdeauna cu somnul lenevirii, alerg către sprijinirea ta, Preacurată Maică Fecioară; deşteaptă-mă către privegherea pocăinţei, izbăvindu-mă atunci de chinul cel veşnic.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei întărindu-mă…

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi paşii gândului pe piatra dragostei lui Hristos, părinte, nicicum nu te-ai clătinat de suflarea vânturilor celor potrivnice, grăind Ziditorului tău: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt afară de tine, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorând tămăduiri şi înaintea sfârşitului şi după sfârşit, ajuţi pe cei cu neputinţe şi goneşti duhurile cele necurate, Cuvioase Andrei, grăind Ziditorului tău: nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind spălat cu lacrimile sihăstriei, te-ai împodobit cu mucenicescul sânge şi arătându-te întru totul preafrumos, ai alergat în sus către Cel Dorit, grăind: nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Ce S-a făcut asemenea nouă cu Trup, pe Dumnezeu Cuvântul Cel de o Fiinţă cu Tatăl, L-ai născut cu totul fără prihană, mai presus de cuvânt, rămânând Fecioară după naştere; pentru aceasta cu credinţă te fericim.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit Duhul meu a cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară…

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te ascultător Poruncilor lui Hristos, cu veselie te-ai închinat la Închipuirea Lui, părinte. Pentru aceea cei fărădelege, cu multe feluri de chinuri te-au omorât.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te bun miros de virtuţi, zăcând acum în mormânt şi izvorând mir, umpli de bun miros feţele celor ce se apropie de tine cu inimă neîndoită, părinte cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îmbolnăvindu-se cu ticăloşia, Mamona cel plin de toată răutatea, cuvioase, de faţă i-ai înfruntat eresul, făcându-te apărător bărbaţilor celor drept credincioşi, vrednicule de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Roadă Bună ai odrăslit Spicul Cel Ce hrăneşte pe toţi ce te cinstesc pe tine, cu dreaptă credinţă, Stăpână Prealăudată şi pe Cuvântul Cel Ce S-a Întrupat din tine.

Cântarea a 5-a. Irmos: Luminarea celor ce zac…

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scârbindu-te, părinte, de întunericul păcatului şi strălucind cu nepătimirea, te-ai arătat cu totul lumină şi luminezi cu razele vindecărilor, prin harul cel Dumnezeiesc, pe cei ce se apropie cu credinţă de Dumnezeiescul tău mormânt.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul te-ai arătat locaş lui Dumnezeu, bine vieţuind şi nevoindu-te, părinte, cu cuget vitejesc. Şi acum zăcând în mormânt, petreci întreg şi netopit, fericite, dezlegând patimile tuturor credincioşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vitejeşte ducând război împotriva demonilor, preafericite şi împotriva oamenilor eretici, te-ai învrednicit de mărirea cea veşnică şi de cununi, Sfinte Andrei. Pentru aceasta toţi credincioşii cu dragoste te fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Porţi în braţe cu nespusă naştere pe Hristos Care îmbrăţişează pe cei ce s-au înşelat de răutate şi ticăloşeşte au robit pe înşelătorul, Fecioară Prealăudată. Pentru aceea ca pe Maica lui Dumnezeu te mărim.

Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greşelilor…

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În temniţă pentru Stăpânul te-a aruncat cel fărădelege, ca să fii în pază, Mucenice Andrei, căci păzeşti neatinsă voia Lui cea Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfâşiindu-ţi-se trupul cu loviturile bicelor, fericite, n-ai luat în seamă; ci, ai răbdat ca şi cum ar pătimi altul, întărindu-te Dumnezeieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind ascuns ca o comoară de mult preţ, te arăţi, părinte, stând înaintea celor binecredincioşi şi pe toţi cei ce te cinstesc pe tine îi îmbogăţeşti cu minunile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfeşnic Înţelegător te vedea mai înainte proorocul de demult, ţinând Curată Dumnezeiască Făclie pe Hristos; prin Care toţi ne-am luminat.

Irmosul:

Întru adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel fără urmă; scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule!

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Prăznuieşte astăzi Cetatea cea Împărătească strălucitul praznic al pomenirii tale celei de lumină purtătoare, chemând la sine toată cetatea şi latura; şi se bucură, căci a dobândit vistierie mare, mult pătimitorul tău trup, Sfinte Cuvioase Andrei, Mucenice, Luminătorule al Ortodoxiei.

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică…

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Valurile viclenirii înălţându-se, n-au mişcat gândul tău, Sfinte Mucenice Andrei, Preacuvioase Părinte, stând pe piatra cunoştinţei lui Hristos. Pentru aceea, te-ai făcut liman fără de valuri tuturor celor cu adevărat înviforaţi.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întunecat la gând, cugetătorul de viclenie se ispitea să te înşele cu întrebări nebuneşti pe tine, cel ce erai împodobit cu luminările dogmelor. Dar au rămas de râs, umplându-se de ruşine, cu îndrăzneala ta de faţă, preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Gândul tău fund împodobit cu Dumnezeieştile însuflări, Sfinte Andrei, vrednicule de minune, te-ai arătat tuturor, stea cu totul luminoasă, luminând totdeauna cu minuni, pe credincioşii cei ce te laudă pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fost-ai Locaş lui Dumnezeu Celui Viu, Fecioară Prealăudată, întru Care şi-a făcut în chip de negrăit Sălăşluirea, Cel Ce locuieşte în ceruri şi a primit să Se facă Om, pentru multa Sa bunătate.

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel cu foc…

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorând mai înainte patimile trupului, înţelepte, cu nevoinţele cele pustniceşti, te-ai luptat foarte tare, cu cinste sărutând, fericite, totdeauna Chipul Mântuitorului, al Fecioarei şi al tuturor Sfinţilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiarele cele ce cu turbare nebunească s-au mâniat împotriva lui Hristos, ca nişte sălbatice s-au aruncat asupra ta, părinte, să te omoare. De aceea, târându-te şi bătându-te, te-au aruncat în prăpastie, făcându-te mărturisitor al Adevărului arătat.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Cu minunile adăpi pe credincioşi, ca şi cu nişte ape, preafericite şi alungi duhurile viclenirii şi înlături bolile, luând harul tămăduirii de sus, de la Hristos Dumnezeul nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai mai Cuprinzătoare decât Cerurile, Fecioară, încăpând pe Dumnezeu în pântecele tău, pe Cel Neîncăput întru toate. Pe Care roagă-L să ne izbăvească de necazul cel pierzător de suflet, Preacurată Stăpână, pe cei ce te lăudăm cu dreaptă credinţă.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon, lucrările şi-a despărţit cu Dumnezeiasca Poruncă, pe haldei arzând, iar pe credincioşi răcorind, pe cei ce cântau: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui Celui fără…

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iată, părinte cuvioase, că ţi-ai săvârşit călătoria, păzind credinţa cea ortodoxă fără de prihană, prin care, nevoindu-te după Lege, ai luat cunună îndoită de sus, ca un mucenic nebiruit, ca un luptător neînfrânt.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un crin cu dulce miros, ca un trandafir ai înflorit, părinte, în livada Dumnezeieştii sihăstrii şi bine miroşi lămurit, fiind împodobit muceniceşte, ca un cedru, Preafericite Andrei, podoaba sihaştrilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu semne şi cu minuni arătat, ai rămas nestricat, stând înaintea tuturor, Preafericite Andrei şi luminând sufletele celor ce cu credinţă fierbinte se apropie de tine şi pururea te fericesc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Săvârşind astăzi sfinţită pomenirea ta, ca o zi de praznic şi plină de veselie, cu credinţă grăim ţie, părinte: cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, izbăveşte-ne pe noi pe toţi de primejdiile vieţii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-s-a pântecele tău Locaş Luminii, care a luminat lumea cu Strălucirile Dumnezeirii şi a alungat de tot de pe pământ întunericul necunoştinţei, Fecioară fără prihană. Pentru aceea te mărim.

Irmosul:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, Întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu cea Prealăudată, o slăvim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Ca un purtător de numele bărbăţiei, Sfinte Mucenice Andrei, cu adevărat te-ai întărit în buna şi dreapta credinţă, mucenice vrednicule de laudă; ca unul ce ai urmat lui Hristos, ai luminat cetele sihaştrilor cu faptele şi te-ai arătat întocmai măririi cuvioşilor. Drept aceea, supunându-te luptelor muceniceşti, vitejeşte te-ai chinuit pentru Lege şi ai biruit, tu cel ce eşti de un nume cu cel întâi chemat. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Alunecând cu cugetele cele viclene, am căzut în noian de păcate şi suspinând, strig ţie din inimă, Preacurată: minunează întru mine mila ta cea bogată şi luciul cel nemărginit al milostivirii tale şi bogăţia cea nemăsurată a îndurărilor tale şi-mi dă pocăinţă şi iertare de greşeli, ca să grăiesc ţie cu dragoste: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, să-mi dea iertare de greşeli, că pe tine te am Nădejde eu, robul tău.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Trăgându-Te, Cuvinte, la Cruce, de bărbaţii cei fărădelege cu gând cumplit şi văzându-Te Maica Ta, cu amar lăcrimând şi rupându-i-se cele dinlăuntru, tânguindu-se, striga şi de necazul inimii glăsuia suspinând: cum pătimeşti fără dreptate, Preabunule Cuvinte? Cum rabzi lovituri cu palma peste obraz de a Ta bunăvoie? Şi iarăşi, cum suferi scuipările şi moartea cea fără dreptate? Vai mie, Ceea ce Te-am născut Fiule, pe Tine pe Care Te văd pironit cu cuie pe Cruce. Dar pătimeşti aceastea voind, Cel Ce din fire eşti Iubitor de oameni.

Adauga un comentariu