Prima pagină » Eveniment-Social » Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași face angajări! Ce post a fost scos la concurs
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași face angajări! Ce post a fost scos la concurs

Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași face angajări! Ce post a fost scos la concurs

17 aug. 2022, 02:00,
Codruța Șoroagă, în Eveniment-Social

Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași organizează un concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcției de medic. Persoanele doritoare să ocupe acest post pot să-și depună dosarele de concurs la sediul instituției, până pe 23 august 2022

Pot candida pentru această funcție persoanele care au studii superioare în specializarea medicină internă sau medicină de familie. Nu este necesară vechimea în specialitate a studiilor. În data de 1 septembrie 2022, ora 11:00, se va desfășura proba scrisă a concursului de angajare, urmând ca pe 2 septembrie 2022, ora 15:00, să aibă loc proba interviului.

A fost scos la concurs postul de medic pentru Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași

Pentru a ocupa postul de medic în cadrul Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iași candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale. Aceștia trebuie să aibă cetățenie română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau cetățenia statelor aparținând Spațiului Economic European. De asemenea, doritorii trebuie să aibă domiciliul în România și trebuie să cunoască limba română, scris și vorbit, trebuie să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale și capacitate deplină de exercițiu. Candidații trebuie să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care doresc să-l ocupe, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile legate de studii și, după caz, condițiile de vechime sau condițiile specifice postului scos la concurs. Persoanele care doresc să ocupe funcția scoasă la concurs trebuie să nu fi fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Ce documente trebuie să conțină dosarul de concurs

Dosarele pentru înscrierea la concurs trebuie să conțină mai multe documente, precum cerere de înscriere, adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copii după documentele care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, precum și cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere care să dovedească că persoana respectivă nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Dosarul trebuie să conțină și adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, iar aceasta trebuie să fie eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, precum și curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard, stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul persoanelor care doresc să participe la concursul de angajare desfășurat de către Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași, actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *