Local

S-a dat startul bătăliei pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil la IRO Iași!

Publicat: 26 sept. 2022
S-a dat startul bătăliei pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil la IRO Iași
Institutul Regional de Oncologie Iași a scos la concurs funcțiile de director medical și director financiar-contabil

Institutul Regional de Oncologie Iași a scos la concurs funcțiile de director medical și director financiar-contabil. În prezent, funcția de director medical al Institutului Regional de Oncologie Iași este ocupată de prof. dr. Gabriel Dimofte, iar funcția de director financiar-contabil de ec. Mihaela Cucu

Dosarul de înscriere se poate depune la secretariatul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, la Biroul R.U.N.O.S., data-limită de depunere fiind 30 septembrie 2022, ora 14:00. Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10 octombrie 2022, ora 10:00, iar susținerea proiectului va avea loc în aceeași zi, începând cu ora 13:30. Proba interviului va fi pe data de 13 octombrie 2022, ora 10:00, la sediul Institutului Regional de Oncologie, Iași, str. General Henri Mathias Berthelot, nr. 2-4.

Au fost scoase la concurs funcțiile de director medical și director financiar-contabil din cadrul IRO Iași

La concursul organizat de către IRO Iași pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil se pot înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: trebuie să aibă domiciliul stabil în România, să nu fi fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea Justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unor infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. De asemenea, candidații trebuie să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate și să nu aibă vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul funcției de director medical, candidații trebuie să fie absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Medicină, specializarea Medicină. Să fie confirmați cel puțin ca medic specialist sau primar și să aibă minimum 5 ani de vechime în specialitatea respectivă. În cazul directorului financiar-contabil, candidații trebuie să fie absolvenți de învățământ superior universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic. Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în specialitatea studiilor și să dețină certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Ce documente trebuie să conțină dosarele candidaților

Dosarul de înscriere se poate depune la secretariatul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, la Biroul R.U.N.O.S., data-limită de depunere fiind 30 septembrie 2022, ora 14:00.

Pentru directorul medical, dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină cerere de înscriere, copie de pe actul de identitate, copie după diploma de licență sau de absolvire, după caz, copie după certificatul de medic specialist, curriculum vitae, adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz, cazier judiciar, declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și proiectul de specialitate.

Dosarul candidațiilor pentru funcția de director financiar-contabil trebuie să cuprindă cererea de înscriere, copie de pe actul de identitate, copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz, curriculum vitae, adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz, cazierul judiciar, declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu și proiectul de specialitate.

Candidații pentru funcțiile de director medical și director financiar-contabil al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele de la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil vor fi afișate pe 19 octombrie 2022, ora 14:00.
Adauga un comentariu