Local

Spitalul Clinic de Recuperare din Iași face angajări! Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care doresc să participe la concurs

Publicat: 24 iun. 2022
o imagine cu spitalul de recuperare din Iasi
Spitalul Clinic de Recuperare din Iași face angajări, fiind scoase la concurs două posturi, disponibile pe perioadă nedeterminată, de instalator și un post de lăcătuș

Spitalul Clinic de Recuperare din Iași face angajări, fiind scoase la concurs două posturi de instalator și un post de lăcătuș. Toate cele trei posturi sunt disponibile pe perioadă nedeterminată. Persoanele care doresc să participe la concurs au termen limită de depunere a dosarelor până pe 4 iulie.

În data de 13 iulie 2022, începând cu ora 9.00, candidații vor susține proba scrisă a concursului, urmând ca în data de 15 iulie 2022, de la ora 9.00, să aibă loc proba interviului. Persoanele care doresc să ocupe unul dintre cele trei posturi scoase la concurs trebuie să aibă o vechime de 6 luni în domeniu și să prezinte acte de studii sau de calificare care să le confere dreptul exercitării meseriei de instalator sau de lăcătuș.

Spitalul Clinic de Recuperare din Iași face angajări. Ce criterii trebuie să îndeplinească participanții la concurs

Spitalul Clinic de Recuperare din Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcțiilor contractuale de execuție, vacante. Astfel, pentru Serviciul Administrativ-Tehnic, Compartiment Tehnic, Formație întreținere și reparații se dorește să se angajeze doi muncitori II, instalator, și un muncitor II, lăcătuș.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenie română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România. Persoanele care doresc să ocupe acest post trebuie să cunoască limba română, scris și vorbit; trebuie să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Persoanele care doresc să ocupe unul dintre aceste trei posturi trebuie, totodată, să îndeplinească condițiile legate de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs și trebuie să nu fi fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Ce documente trebuie să conțină dosarele candidaților

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, respectiv până pe 4 iulie 2022. Dosarele de concurs trebuie să conțină cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae.

Persoanele care doresc să participe la concursul de angajare organizat la Spitalul Clinic de Recuperare din Iași trebuie să prezinte actul de identitate, documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Adauga un comentariu