Actualitate

Cât este pensia de pe caz de boală. De ce documente ai nevoie pentru dosar

Publicat: 15 mai 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Cât este pensia de pe caz de boală. De ce documente ai nevoie pentru dosar
Potrivit legii, sunt în măsură să beneficieze de cuantumul cât este pensia pe caz de boală persoanele care prezintă invalidități.

Potrivit legii, sunt în măsură să beneficieze de cuantumul cât este pensia pe caz de boală persoanele care prezintă invalidități. Asta înseamnă că și persoanele care au suferit accidente de muncă sau au alte boli care îi fac să nu pot să-și exercite munca pot beneficia de acest tip de pensie.

Cât este pensia pe caz de boală

Potrivit Legii 360/2023, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și care au capacitatea de muncă diminuată din cauza: accidentelor de muncă și bolilor profesionale, constatate conform legii și a altor boli și accidente care nu au legătură cu munca.

La stabilirea stagiului de cotizare contributiv realizat necesar acordării pensiei de invaliditate nu se iau în considerare perioadele în care persoana a avut calitatea de asigurat în baza unui contract de asigurare încheiat, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Au dreptul la pensie de invaliditate și elevii, ucenicii și studenții care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:

De gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;

De gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;

De gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Cuantumul pensiei de invaliditate acordate de sistemul public este calculat pe baza perioadei de contribuție și a nivelului veniturilor realizate de-a lungul carierei solicitanților, în funcție de gradul de invaliditate al acestora și de valoarea punctului de pensie (respectiv 1.785 RON începând din ianuarie 2023).

De ce documente ai nevoie pentru a-ți fi aprobat dosarul de pensie        

Pentru a se înscrie la pensia de invaliditate, cetățenii trebuie să completeze o cerere-tip, urmând ca aceasta să fie însoțită de următoarele documente, după caz: carnetul de muncă (original şi copie); carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie); carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată; actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, (original şi copie); livretul militar (original şi copie); diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate; adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original; adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original, dacă este cazul; procura specială pentru mandatar (original și copie); acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap); decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original); adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original); copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale  fiind asigurată de instituțiile în cauză.

Astfel, cuantumul pentru cât este pensia pe caz de boală este reglementat de legea 360/2023 și de legea 9/2023 și este calculat pe baza perioadei de contribuție și a nivelului veniturilor realizate de-a lungul perioadei cât ai fost angajat.

Adauga un comentariu