Local

Documentul privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Roșcani, cu satele aparținătoare Roșcani și Rădeni, județul lași

Publicat: 16 mart. 2021
Carantină

Luând în considerare situația epidemiologică din comuna Roșcani, cu satele apart,inătoare Roșcani și Rădeni, județul lași, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 8,92 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

¡inând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situa¡ii de Urgentă lași nr. 48 din 16.03.2021 emisă pe baza analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a județului lași nr. 6250 din 15.03.2021 și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. INSP/CNSCBT 547 din 15.03.2021,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătă¡ii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,

șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.03.2021, ora 06,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 31.03.2021 ora 06,00, pentru comuna Roșcani, cu satele apart,inătoare Roșcani și Rădeni, Județul lași.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (l), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice:

 1. 47°27’32.2″N 27°22’42.9″E (47.458933, 27.378583): Vest Roșcani – DC 7 —către Valcele/Vlădeni
 1. 47°28’17.4″N 27°25’30.2″E (47.471493, 27.425058): Nord — Est Roșcani — DScătre Ferma LA DOMENIU
 1. 47°26’22.8″N 27°26’03.7″E (47.439663, 27.434364): Nord Rădeni — DS
 2. 47°25’26.7″N 27°26’57.3″E (47.424088, 27.449247): Sud-Est Rădeni — DC 7 —către DN 24 C
 1. 47°26’53.6″N 27°23’58.2″E (47.448223, 27.399492): Vest Roșcani — DS/Ecătre Valcele

Art. 2. — Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prevăzută 1a art.1, alin. (2) prin alte zone și căi de acces în afara celor deschise circulației publice, pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Art. 3. — În perimetrul prevăzut la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona menționată și introducerea acestora în baza de date;
 2. limitarea 1a maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
 3. stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean lași, a căilor de circulație intens tranzitate, stabilirea rutelor ocolitoare posibile și aducerea la cunoștința populației prin mijloace mass-media locale a acestor măsuri;
 4. interzicerea desUașurării următoarelor categorii de activități:
 • organizarea de evenimente (nunți, botezuri, mese festive, reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri și alte asemenea) în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desPașoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor în interiorul și exteriorul clădirilor;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de

noroc;

 • activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;
 • organizarea de activități în cinematografe și în instituții organizatoare de spectacole

și/sau concerte;

 • activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ (activitatea didactică se desfășoară exclusiv online);
 1. oficierea slujbelor religioase de cununie, botez și înmormântare cu maximum 16 persoane;

fl accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, este permis astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între persoane;

 1. slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult bară accesul publicului, putând fi transmise în mass-media, on-line sau prin mijloace de radioamplificare;
 2. slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane;
 3. obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise.

Art. 4. — (1) În perimetrul prevăzut la art. l alin. (2) se interzice circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei în intervalul orar 22,00 — 05,00.

 • Prin excep¡ie de la (l), circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă pentru următoarele motive:
 1. deplasarea în interes profesional între locuință / gospodărie și locul / locurile de desUașurare a activității profesionale și înapoi;
 2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 3. deplasarea din motive urgente bine justificate, precum îngrijirea / însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilită¡i ori deces al unui membru de familie;
 • Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, după caz legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere.

Art. 5. — (1) În perimetrul prevăzut la art. 1 alin. (2) se limitează circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei pe timpul zilei.

 • Prin excepție de la (1), circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei este permisă pentru următoarele motive:
 1. deplasarea în interes profesional între locuință / gospodărie și locul / locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. deplasarea pentru asistentă medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 3. deplasarea din motive urgente bine justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

Tel. 021 312.25.47 — Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro

 1. realizarea lucrărilor agricole sau comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător sau alt document doveditor;
 2. deplasări scurte legate de nevoile animalelor domestice din gospodărie, după caz animalelor de companie;

fJ deplasări scurte pentru efectuarea achizițiilor/cumpărăturilor de bunuri de strictă necesitate;

 1. g) participarea la activități
 • Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, după caz legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere.

 

Art. 6. — (1) În / din zona menționată la art. l alin. (2) este permisă intrarea / ieşirea pentru următoarele:

 1. transportul de mama, materii prime și resurse necesare desUașurării activităților economice în zona / perimetrul carantinat, precum și pentru aprovizionarea populației;
 2. persoane care locuiesc în zona carantinată și desUașoară activități profesionale în alte loca1ită¡i;
 3. persoane care nu locuiesc în zona carantinată și desUașoară activități profesionale în zona carantinată;
 4. persoane care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 5. deplasarea din motive bine justificate, precum îngrijirea / însoțirea copilului, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces a1 unui membru de familie;

fl deplasarea pentru asistentă medicală care nu poate fi amânată și nici tealizată de la distanță;

 1. g) deplasarea pentru intervenții la urgențe medicale și intervenții în situații de urgență;
 • Persoanele care se încadrează la categoriile menționate la alin. (l) vor prezenta autorităților competente un document care să ateste calitatea respectivă, după caz declarația pe propria răspundere, completată în prealabil, din care să rezulte motivul justificat al deplasării (numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței / gospodăriei / locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura).
 • Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare, este permisă tranzitarea localității / zonei carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitatea / zona carantinată.

 

Art. 7. — Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ teritorială menționată la art.1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Jude¡ean, a1 Politiei Locale, Inspectoratul pentru Situații de Urgentă

„Mihail Grigore Sturdza” al jude¡ului lași, efective din cadrul Direcției de Sănătate Publică

Tel. 021 312.25.47 — Fax 02t 313 71 55 — e-mail: dsu@mai.gov.ro

Județene, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecția Consumatorului, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau alți func¡ionari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale.

 

Art. 8. — Direcția de Sănătate Publică lași va întreprinde următoarele măsuri:

 1. evaluarea necesității și prioritizării de testare a persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate de către Institutul Național de Sănătate Publică;
 2. stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spa¡iilor publice și urmărirea modul de îndeplinire a acestuia de către unitatea administrativ teritorială;
 3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității pentru monitorizarea persoanelor izolate / carantinate la domiciliu și acordarea asisten¡ei medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în pTogram de dializă, pacienți oncologici etc);
 4. supravegherea colectării deșeurilor medicale și respectarea normelor de colectare a deșeurilor

 

Art. 9. — Inspectoratul pentru Situa¡ii de Urgentă „Mihail Grigore Sturdza” al jude¡u1ui lași asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 10. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției lași, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Jude¡ean pentru Situații de Urgență lași și a Direcției de Sănătate Publică lași și, spre informare, la Institutul National de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății — Direcția Generală de Asistentă Medicală, Medicină de Urgentă și Programe dc Sănătate Publică, Inspectoratului General al Poliției a1 Române și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

 

Art. 11. — Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-COV 2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonate și Conducere a Intervenției lași.

 

Art. 12. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.03.2021, ora 06,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 31.03.2021 ora 06,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 17.03.2021 ora 15,00 la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.

Tel. 021 312.25.47 — Fax 021 313 71 55 — e-mail: dsu@mai.gov.ro

Art. 13. — Prezentul ordin se transmite pentru publ icare pe site-urile oficiale ale Ministerului A facerilor Inteme. Departamentului pentru S ituați i de Urgentă și l nspectoraiuliii General pentru S ituați i dc Urgen!a

Art. 1 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul O ficial al RonaâB iei, Partea I.

 

Adauga un comentariu