National

Starea de alertă a fost prelungită în România până pe 13 aprilie

Publicat: 08 apr. 2021
Starea de alertă, prelungită în România
Starea de alertă, prelungită în România

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu alte 30 de zile, începând cu data de 13 aprilie, şi a stabilit măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie

2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi

combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de

urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin

Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum şi de prevederile Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020,

în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, şi ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu

modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din

Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,

având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările ulterioare, indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la

situaţia de urgenţă determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul

documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generate de

virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 06.04.2021”, întocmit la nivelul Centrului

Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei,

ţinând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

nr. 22/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei

țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra

persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3, 4, 6 şi art. 71 alin. (1) din Legea

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Începând cu data de 13 aprilie 2021 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg

teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi

2 / 3

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu

modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările

ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi

completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică

pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările

și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică

pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările

și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă

pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin

Hotărârea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu

data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2021

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum

şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19, și prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă

pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică

pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările

și completările ulterioare.

Art. 2. – Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control ale infecţiilor cu coronavirusul

SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi

autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de

alertă sunt prevăzute în:

a) anexa nr. 1 – „Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns“;

b) anexa nr. 2 – „Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor“;

c) anexa nr. 3 – „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“.

Art. 3. – În aplicarea dispoziţiilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind

stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu

completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului

nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru

Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul

3 / 3

Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu

coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional.

Art. 4. – Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr.

1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. – Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu

modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi

completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare,

a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului

nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 782/2020, cu

modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 856/2020, cu modificările și

completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 967/2020, cu modificările și completările ulterioare,

a Hotărârii Guvernului nr. 1065/2020, a Hotărârii Guvernului nr. 3/2021, a Hotărârii Guvernului nr.

35/2021, și a Hotărârii Guvernului nr. 293/2021, cu modificările și completările ulterioare, își mențin

aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3

la prezenta hotărâre.

Art. 6. – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adauga un comentariu