Stiri si curiozitati

Acatistul Sfântului Luca al Crimeei: Cum să te rogi pentru a te vindeca de boli

Publicat: 22 oct. 2021
Sântul Luca al Crimeei
Sfântul Luca a fost mai întâi medic al trupului, îmbrățișând cariera de chirurug, iar mai apoi a devenit medic al sufletelor, în calitate de arhiepiscop.

Citește acatistul Sfântului Luca al Crimeei ori de câte ori te confrunți cu vreo boală. Supranumit doctorul „fără-de-arginți”, acest sfânt te va ajuta numaidecât.

Sfântul Luca a fost mai întâi medic al trupului, îmbrățișând cariera de chirurug, iar mai apoi a devenit medic al sufletelor, în calitate de arhiepiscop. Întreaga sa viață se poate rezuma la câteva cuvinte, rostite chiar de el: „Am iubit pătimirea, fiindcă minunat curătește sufletul”. Sfântul Luca al Crimeei a fost un ierarh mărturisitor, care a pătimit mult pentru dragostea şi credinţa lui în Hristos în temniţele comuniste.

El este sărbătorit pe 11 iunie.

Acatistul Sfântului Luca al Crimeei: Citește-l la nevoie!

Fie că te confrunți cu o boală trupească sau cu o boală sufletească, Sfântul Luca al Crimeei te va ajuta. Citind aceste cuvinte te vei vindeca și vei reuși să privești viața cu speranță.

Troparul Sfântului Luca al Crimeei

Nou sfânt al Mângâietorului te-a arătat pe tine, Luca, harul, în vremuri de necazuri şi prigoana, ca bolile ca un doctor le-ai tămăduit şi sufletele ca un pastor le-ai călăuzit, Părinte cinstite, pildă a călugărilor şi a mirenilor, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Condac 1

Veniţi, iubitorilor de sfinţi, cu căldură să lăudăm pe păstorul cel luminat de Dumnezeu al Simferopolei şi doctorul preaales: ca în Rusia vieţuind ca un înger, numele cel dumnezeesc al lui Hristos a mărturisit, pentru care strigăm: Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Icos 1

Înger te-ai arătat, părinte, în vremurile din urmă, între oamenii necăjiţi: că viaţa îndumnezeită ducând pe pământ, ierarhule Luca, dreptar te-ai făcut cu adevărat clerului şi mirenilor, pentru care strigam ţie unele ca acestea:
Bucură-te, cel cu care se lauda toată Rusia;
Bucură-te, vas al cucerniciei;
Bucură-te, dreptar al păstoririi oamenilor;
Bucură-te, ca pe Hristos ai mărturisit bărbăteşte;
Bucură-te, că vindeci neputinţele muritorilor;
Bucură-te, ca legiuita căsnicie ai iubit;
Bucură-te, ca odraslele ţi le-ai luminat;
Bucură-te, lauda sfinţită a credincioşilor;
Bucură-te, podoabă a cinstiţilor episcopi;
Bucură-te, carte a cereştilor obiceiuri;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 2

Moaştele sfinţilor din Kiev văzând, desfătările lumeşti ai urât, şi către stadia credinţei îndreptându-te, Luca, neabătut, cu bucurie strigai, prealaudate, cantarea îngereasca: Aliluia!

Icos 2

Amândouă cunoaşterile având, pe cea lumească şi cea dumnezeiască, întunericul celor fără de Dumnezeu ai risipit, şi cu meşteşugul doctorilor îndeletnicindu-te, Luca, cu ajutorul harului în nenumărate rânduri ai vindecat neputinţele muritorilor, drept care strigam ţie unele ca acestea:
Bucură-te, scularea celor ce pătimesc;
Bucură-te, îmbărbătarea celor ce se tânguiesc;
Bucură-te, încetarea durerilor anevoie de vindecat;
Bucură-te, ridicarea oamenilor bolnavi;
Bucură-te, întărirea neclintită a celor cu frică de Dumnezeu;
Bucură-te, turn neclătinat al binecredincioşilor creştini;
Bucură-te, călăuzitor al doctorilor;
Bucură-te, cel ce înaripezi inimile celor nedreptăţiţi;
Bucură-te, cel ce rosteşti cuvintele înţelepciunii;
Bucură-te, cel ce închizi gurile celor fără de Dumnezeu;
Bucură-te, lăudător al Maicii Domnului;
Bucură-te, cela ce dobori pe vrăjmaşii ei;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 3

Slava celor trecătoare şi nestatornice urând, ai îndrăgit nectarul înţelepciunii şi că o albină iubitoare de osteneala ai cules, Părinte Luca, mierea cunoştinţei dumnezeieşti, preacinstite, lui Hristos, Domnul tău, cântând: Aliluia !

Icos 3

Dumnezeiasca râvna câştigând în sine-ţi, cele mai bune ai voit să cunoşti: ca pe Hristos îndrăgind din toată inima, Luca de Dumnezeu cinstite, har de sus ai primit, care insufla pe toţi să strige ţie:
Bucură-te, prietenul adevărului;
Bucură-te, sfeşnicul cuviinţei dumnezeieşti;
Bucură-te, dreptarul cel întocmai al ştiinţei tămăduirii;
Bucură-te, următor al doctorilor fără de arginţi;
Bucură-te, vită cu multă roada a viei lui Hristos;
Bucură-te, carte cu multe foi a înţelepciunii;
Bucură-te, că străluceşti ca o stea;
Bucură-te, ca vas al harului eşti;
Bucură-te, îndreptător preacinstit al celor căsătoriţi;
Bucură-te, vas al uşurării celor bolnavi;
Bucură-te, cădere a potrivnicilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 4

Cu dumnezeiasca râvna haină preoţiei ai îmbrăcat ca un înger, Luca, şi în mijlocul unui neam stricat ai lucrat, de Dumnezeu înţelepţite, poruncile Domnului tău, îndemnând pe cei dimpreună cu tine să cânte pururea cântarea: Aliluia !

Icos 4

Ai auzit glasul Domnului poruncind să ne ducem crucea cu bucurie: pentru aceasta toate necazurile, temniţele şi chinurile ai răbdat, Luca, întărind turma ta, care cânta ţie cu veselie:
Bucură-te, urmaş al Apotolilor;
Bucură-te, slujitor al suferinzilor;
Bucură-te, chirurg al bolilor trupului;
Bucură-te, tămăduitor al bolilor duhului;
Bucură-te, dimineaţa prealuminată a vieţii slobode;
Bucură-te, certare neînduplecată a nedumnezeirii cumplite;
Bucură-te, că fără de teamă necazurile ai îndurat;
Bucură-te, că te-ai depărtat cu bună îndrăznire de răutate;
Bucură-te, podoabă a poporului Rusiei;
Bucură-te, cel ce baţi pe amarii demoni;
Bucură-te, cel ce bagi cutremur în făcătorii de rele;
Bucură-te, spaima multor nelegiuiţi;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 5

Nesuferind să fie scoasă icoana Născătoarei de Dumnezeu, ai primit ocara de la cei fără de Dumnezeu: că ai vrut să ai, Luca, ajutătoare în meşteşugul tău puterea ei cea curată şi lui Hristos ai cântat, înţelepte, laudă: Aliluia!

Icos 5

Ierarh al Domnului te-ai arătat cu dumnezeiasca chemare ca să paşti cetele credincioşilor, şi la tunderea în monahism numele sfântului Luca în chip minunat ai luat. Pentru care veselindu-ne, strigam ţie din inima:
Bucură-te, veselia episcopilor;
Bucură-te, cinstea monahilor;
Bucură-te, pildă pentru cei feciorelnici;
Bucură-te, întărire a celor căsătoriţi;
Bucură-te, că ai îmbrăcat haina sfântă;
Bucură-te, ca împotrivirile casnicilor tăi nu le-ai luat în seamă;
Bucură-te, cela ce ai săvârşit Jertfa înfricoşată;
Bucură-te, cela ce ai dorit împărăţia Cerurilor;
Bucură-te, dreptar preaales al păstorilor;
Bucură-te, turn înalt al credincioşilor din Taşkent;
Bucură-te, fulger care loveşti nebunia necredincioşilor;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 6

Ca un leu de puternic, uneltirile necredincioşilor desăvârşit le-ai surpat, Preafericite, şi în trupul tău ca un rob al lui Dumnezeu ai purtat rănile lui Hristos şi ai plinit lipsurile necazurilor Lui, strigând: Aliluia!

Icos 6

Neabătut te-ai luptat să păzeşti Biserica nestricată de vătămarea fraţilor mincinoşi: ca tu, ca un episcop al lui Hristos, schismele clericilor ai înlăturat. Pentru aceasta, ortodocşii te cinstesc, Sfinte, strigând:
Bucură-te, limba a adevărului;
Bucură-te, stricare a necredinţei;
Bucură-te, mustrare a clericilor fără de rânduială;
Bucură-te, îndreptător al sfinţitei preoţimi;
Bucură-te, că înlături fără cruţare necurăţia eresurilor;
Bucură-te, ca grabnic ai dat în vileag schisma cea urâtă de Dumnezeu;
Bucură-te, gură a acriviei dogmelor;
Bucură-te, băutura preadulce a iconomiei;
Bucură-te, ca prin tine au fost biruiţi demonii;
Bucură-te, ca de tine s-au veselit îngerii;
Bucură-te, luminător al întregii Biserici;
Bucură-te, izbăvitor din rătăcire al Rusiei
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 7

Singur rămânând în surghiuniri, Sfinte, înălţai lui Hristos cântare, şi sămânţa vieţii, Părinte, ca un înţelept plugar aruncai în suflete, iar secerând belşug de spice, strigai: Aliluia!

Icos 7

Ca pe un nou ierarh şi doctor dumnezeiesc, vistierie a harului lui Hristos, mărturisitor al dogmelor şi pastor al Crimeei prealăudat, te cinstim cu toţii, Luca, strigând intru veselie:
Bucură-te, călăuzitor al Taskentului;
Bucură-te, hrănitor al celor flămânzi;
Bucură-te, ca prin tine a primit sfinţire Siberia;
Bucură-te, ca prin tine bărbaţii închişi au primit izbăvire;
Bucură-te, ca prin multe locuri ale Rusiei ai pribegit;
Bucură-te, ca în lanţuri, ca un răufăcător, multe ai pătimit;
Bucură-te, ca de tine s-au spăimântat cugetătorii de rele trimişi în taină;
Bucură-te, dumnezeiasca linişte a celor osândiţi împreună cu tine;
Bucură-te, ca prin tine şi-au căpătat vederea cei orbi;
Bucură-te, ca prin tine au fost păziţi pruncii;
Bucură-te, lauda preoţilor cinstiţi;
Bucură-te, cutremur al celor nelegiuiţi;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 8

Ca un străin între străini ai fost socotit, Părinte, viaţă străină petrecând: căci ca un venetic mutându-te dintr-o cetate a rusiei în alta, fericite, numele cel mare al lui Hristos l-ai propovăduit cu tărie, strigând: Aliluia!

Icos 8

Socotit-ai sfânta credinţă a lui Hristos, Părinte, bogăţie mai presus de toate bogăţiile, şi că pe un mărgăritar ai arătat-o credincioşilor, Sfinte. Pentru aceasta, cu plăcere cantam ţie cântare de mulţumire:
Bucură-te, Arhiereu fără de arginţi;
Bucură-te, impreuna-cetatean al cetelor de sus;
Bucură-te, tovarăş bun în surghiunul amar;
Bucură-te, priceput doctor al bolilor de ochi;
Bucură-te, că ai alungat pe ispititorii cei nevăzuţi;
Bucură-te, vindecarea orbilor;
Bucură-te, ca necredincioşii nu te puteau suferi;
Bucură-te, îndreptătorul preotului Martin;
Bucură-te, că ai adus la credinţa ţinuturile din miazănoapte;
Bucură-te, laudă a răbdării întru credinţa;
Bucură-te, cântare de bucurie intru necazuri;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 9

Toată cetatea Turuhanskului s-a sculat pentru tine, de Dumnezeu purtătorule, şi te-a cerut: ca aflând de mulţimea faptelor bune şi a vindecărilor săvârşite de tine, slăveau pe Domnul, Cel ce te-a proslăvit pe tine, strigând: Aliluia!

Icos 9

Cuvinte ale cunoştinţei de Dumnzeu, învăţături ale bunei credinţei şi dogme ortodoxe varsa gura ta, Părinte, şi curgerea neştiinţei, Luca, ai oprit-o, luminând pe cei dimpreună cu tine, care strigă unele ca acestea:
Bucură-te, luminătorul celor învăţaţi;
Bucură-te, nimicitorul vrăjmaşilor întunecaţi;
Bucură-te, veselia celor ajutaţi de tine;
Bucură-te, mângâierea slujitorilor lui Hristos;
Bucură-te, pom cu roade multe şi frumoase;
Bucură-te, floare preabineinmiresmata a sfinţilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că peste puterile vrăjmaşe ai călcat cu îndrăzneală;
Bucură-te, ca pe cugetătorii de rele în vileag I-ai dat fără teamă;
Bucură-te, semn de biruinţă al învăţăturii dumnezeieşti;
Bucură-te, ca prin tine afla odihna cei suferinzi;
Bucură-te, ca în surghiun cu bucurie te-ai nevoit;
Bucură-te, că ai împodobit locaşurile sfinte;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 10

Cugetare sănătoasă având, cu bucurie ai suferit tânguirile trupului, Ierarhe: ca în focul multor ispite ca aurul te-ai luminat, Luca slăvite, şi cu adevărat pildă te-ai făcut nouă, celor care strigăm: Aliluia!

Icos 10

Îngrădit fiind cu lucrările lui Hristos cele sfinte, nebunia necredincioşilor cea de multe feluri ai surpat-o, Luca slăvite, şi pe culmile harului ai suit, minunate lucruri săvârşind pentru poporul ce cânta ţie:
Bucură-te, că ai fost legat pentru Domnul;
Bucură-te, propovăduitorule al mântuirii;
Bucură-te, că ai îmbrăcat haina celor întemniţaţi;
Bucură-te, ca în cumplite închisori ai sălăşluit;
Bucură-te, că ai risipit uneltirile zbirilor;
Bucură-te, că ai nimicit cursele dracilor;
Bucură-te, ca pe necredincioşi i-ai întors spre cele mai bune;
Bucură-te, că ai însufleţit pe cei osândiţi împreună cu tine;
Bucură-te, al rasei fierbinte apărător;
Bucură-te, a multe minuni mijlocitor;
Bucură-te, iubitor al rugăciunii către Hristos;
Bucură-te, al semnelor rele nimicitor;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 11

Către cele de sus înălţându-ţi ochiul, mintea şi inima, Ierarhe, iar dimpreună cu ele şi mâinile, mila lui Hristos căutai în rătăcirile din surghiun, Fericite, strigând: Aliluia!

Icos 11

Foc ce a luminat cu razele sale cetatea Simferopole şi toate ţinuturile din jur te-ai arătat la bătrâneţe, Luca, şi ai sfinţit poporul de Dumnezeu iubitor, cela ce a rămas nestrămutat în credinţă şi aduce ţie laude ca acestea:
Bucură-te, dreptar al purtătorilor de rasă;
Bucură-te, că ai fost de un obicei cu Apostolii;
Bucură-te, părtaş al tainelor lui Hristos;
Bucură-te, că ai certat pe clericii nesupuşi;
Bucură-te, pildă însufleţită a cinului sfinţit;
Bucură-te, icoana preaaleasa a episcopilor binecinstitori;
Bucură-te, ca de săraci ca un iubitor de oameni ţi-ai amintit;
Bucură-te, ca pe credincioşi i-ai învăţat cele plăcute lui Dumnezeu
Bucură-te, că eşti vrednic de bune laude;
Bucură-te, că mijloceşti noi semne;
Bucură-te, pildă de arhipăstor bun;
Bucură-te, pastor al poporului iubitor de Hristos;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 12

Har de sus având, la bătrâneţe ai fost luat de pe pământ la cele de sus şi alergarea bine ai săvârşit, cu cetele puterilor înţelegătoare fiind, slăvite Luca, socotit şi dimpreună cu acestea cântând: Aliluia!

Icos 12

Lauda cântând ţie, cu credinţa ne închinăm moaştelor tale, de Dumnezeu purtătorule, că precum un izvor de har tămăduieşte bolile celor cecinstim vieţuirea ta, pentru care strigam ţie unele ca acestea:
Bucură-te, bărbat purtător de semne;
Bucură-te, vindecător al rănilor aducătoare de moarte;
Bucură-te, lance nefrânta a doctorilor;
Bucură-te, locaş preafrumos al episcopilor;
Bucură-te, sălaş neprihănit al dragostei lui Hristos;
Bucură-te, nume preadulce casnicilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai primit cununa ce nu se ofileşte;
Bucură-te, că ai gonit taberele drăceşti;
Bucură-te, alungare a toată răutatea;
Bucură-te, dulce cântare a toată Rusia;
Bucură-te, mângâietor al sfintelor mănăstiri;
Bucură-te, cel ce mă întăreşti şi pe mine sărmanul/ sărmana;
Bucură-te, Luca, vrednicule de minunare!

Condac 13

O, prealaudate Părinte, culme a episcopilor şi rugător pentru toată lumea, nu înceta a mijloci pe lângă Hristos ca să ne dăruiască iertare de păcate, încât să strigăm fierbinte: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.

Apoi se zic iarăşi Icosul întâi şi Condacul întâi.

Rugăciune către Sfântul Luca al Crimeei, pentru cel bonav

Sfinte Ierarh mărturisitor, învăţătorule al adevărului şi doctore fără de arginţi Luca, ţie, plecând genunchii sufletului şi ai trupului şi căzând la cinstitele şi tămăduitoarele tale moaşte pe tine te rugăm precum fiii pe tatăl lor: auzi-ne pe noi, păcătoşii, cinstite părinte, şi du rugăciunea noastră la Milostivul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai inintea Lui dimpreună cu sfinţii toţi. Credem că ne iubeşti cu aceeaşi dragoste cu care ai iubit pe fraţii tăi când vieţuiai în această lume.

Meşteşugul doctorilor stăpânind, în multe rânduri cu ajutorul harului suferinţele celor bolnavi ai vindecat, iar după cinstita ta adormire, Stăpânul tuturor a arătat moaştele tale izvor de tămăduire: ca felurite neputinte se vindecă şi putere se dăruieşte celor ce cu evlavie le săruta şi cer dumnezeiasca ta mijlocire.

Pentru aceasta, ne rugăm cu căldură ţie, care ai primit harul tămăduirilor: pe fratele nostru (numele) cel bonav şi cumplit înviforat de suferinţă cercetează-l şi vindecă-l de neputinţa ce-l stăpâneşte.

Cu totul cinstite şi preasfinte Părinte Luca, nădejde a celor bolnavi, care zac în patul durerii, nu uita de fratele nostru (numele) şi dăruieşte-i vindecare, iar nouă tuturor cele spre bucurie, ca dimpreună cu tine să slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, O Dumnezeire şi O Împărăţie, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Adauga un comentariu