Economic Local

Pregătiri pentru efectuarea recensământului agricol de probă la nivelul judeţului Iaşi

Publicat: 09 oct. 2020
Ciprian Iftimoaei

Ciprian Iftimoaei

România, ca stat membru, are obligaţia respectării legislaţiei Uniunii Europene în domeniul statistic, precum şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), conform cărora fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la 10 ani.

Pentru anul 2020, recensământul general agricol – obligatoriu pentru România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene – trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L200 din 7 august 2018. Conform acestui regulament, contribuţia financiară a Uniunii pentru acoperirea costului colectării datelor nu poate depăşi 75% din costurile eligibile, sub rezerva unui cuantum maxim, care, în cazul României, este de 4.000.000 euro.

Anul viitor, în perioada februarie – aprilie 2021 va avea loc Recensământul General Agricol cu an de referinţă 2020 (RGA 2020). Această lucrare statistică este exhaustivă în sensul că cuprinde toate unităţile statistice investigate, în cazul de faţă exploataţiile agricole din România. Ancheta Structurală în Agricultură (ASA) se desfăşoară o dată la cinci ani, pe un eşantion reprezentativ întocmit pe baza Registrului Exploataţiilor Agricole (REXA). În afară de ASA, Institutul Naţional de Statistică (INS) desfăşoară anual o serie de cercetări statistice (efectivele şi producţia animalieră; producţia de vegetale la principalele culturi; efectivele de bovine şi porcine şi altele), tot pe bază de eşantioane reprezentative la nivel naţional, cu scopul culegerii unor date privind agricultura şi dezvolarea rurală în România. Scopul acestor cercetări statistice, inclusiv al RGA – runda 2020, este de a fundamenta politicile în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi contribuţia ţării noastre la Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene. Recensământul va furniza indica¬tori statistici pentru monitorizarea şi evaluarea Politicii Agricole Comune a UE care, de exemplu, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă care a reprezentat aproape 40% din bugetul UE.

Aşa cum am precizat anterior, la RGA – runda 2020, vor fi culese date statistice privind toate exploataţiile agricole din România. În acest sens, exploataţia agricolă sau ferma este o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/ sau creşterea animalelor sau activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară atât din mediul rural, cât si din mediul urban. Unitatea de sine stătătoare, atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic, presupune utilizarea în comun a tuturor mijloacelor de producţie (forţă de muncă, terenuri, maşini agricole etc.). Gestiunea unică a exploataţiei agricole înseamnă existenţa unei persoane sau a unui grup de persoane care are răspunderea juridică şi economică a acesteia. Activităţile agricole la care se face referire sunt următoarele:
 cultivarea plantelor nepermanente
 cultivarea plantelor permanente
 înmulţirea plantelor
 cultivarea ciupercilor
 creşterea animalelor
 cultivarea plantelor combinată cu creşterea animalelor
 menţinerea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu.

Pentru pregătirea RGA – runda 2020, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, în colaborare cu instituţiile partenere (Instituţia Prefectului Iaşi, Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Durabilă Iaşi, Agenţia pentru Plăţi şi Interveţii în Agricultură, primăriile din judeţul Iaşi) au demarat măsuri pentru reactualizarea registrelor agricole, au fost întocmite listele iniţiale cu exploataţiile agricole pe unităţi administrativ-teritoriale, care vor face obiectul recenzării. Aceste liste cu exploataţiile agricole se află în momentul de faţă în proces de verificare sub aspectul corectitudinii şi completitudinii datelor înscrise de funcţionarii de la Registrele Agricole ale primăriilor.

În etapa de pregătire a Recensământului General Agricol, în luna octombrie a aces¬tui an se va desfăşura un recensământ de probă, în scopul verificării practice şi îmbunătăţirii aspectelor organizatorice şi tehnice prin care se va evalua claritatea întrebărilor incluse în chestionar şi se vor testa procedurile şi instrumentarul de colectare a datelor de la exploataţiile agricole.

Recensământul de probă se realizează pe baza informaţiilor colectate de la exploa-taţiile agricole selectate aleator, după metode ştiinţifice, din toată ţara. Astfel, pentru recensământul de probă din judeţul Iaşi au fost selectate 100 de exploataţii agricole care vor fi recenzate în comuna Popricani. Pentru colectarea datelor va fi utilizat un chestionar electronic încărcat pe tablete puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Chestionarul electronic este dezvoltat de experţii Institutului Naţional de Statistică cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului CONRENA „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional şi modernizarea proceselor de producţie statistică pentru efectuarea recensămintelor naţionale”, din fonduri POCA. Experţii INS şi ai Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi asigură pe toţi cei care gestionează exploataţii agricole de faptul că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, informaţiile furnizate au caracter strict confidenţial şi se vor folosi numai în scopuri statistice.

Dr. Ciprian Iftimoaei este director adjunct la Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi şi Secretar al Comisiei Judeţene Iaşi pentru RGA – runda 2020.

Adauga un comentariu