Local

Se împart banii pentru proiectele sociale din judeţul Iaşi. Şedinţă de plen la Consiliul Judeţean – LIVE VIDEO

Publicat: 28 iul. 2021
Ședință extraordinară la CJ Iași

Astăzi, 28 iulie 2021, are loc o ședință de plen la Consiliul Județean Iași, unde se împart banii pentru proiectele sociale din județ.

DISPOZIŢIA nr. 383 privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 28 iulie 2021, începând cu ora 1000, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit . b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 28 iulie 2021, începând cu ora 1000, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2021 din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași conform prevederilor Legii nr. 350/2005.
Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
(susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ – DĂSCĂLESCU)
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2021.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
(susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 284/09.11.2020.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
(susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ – DĂSCĂLESCU)
Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art.3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
Secretarul General al Județului Iași.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Comentarii
Adauga un comentariu